Menu
pl pl-PL / en
Aktualności
 
     

Narada Służby geodezyjnej i kartograficznej w Elblągu

2013-04-22

Przez dwa dni 17 i 18 kwietnia w Elblągu obradowali Wojewódzcy Inspektorzy Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Geodeci Województw oraz dyrektorzy i kierownicy Wojewódzkich Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Naradę Głównego Geodety Kraju z organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zorganizowano w okresie, w którym w poprzednich latach w Elblągu odbywała się konferencja poświęcona Ośrodkom Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Pierwszy dzień poświęcono na omówienie spraw związanych z obowiązkami organów służby wynikającymi z nowych przepisów wykonawczych do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Otwierając naradę Kazimierz Bujakowski - Główny Geodeta Kraju przedstawił aktualną informację na temat stanu prac legislacyjnych oraz analizę dotyczącą finansowania prac geodezyjnych i kartograficznych w latach 2012-2013.

Główny Geodeta Kraju przekazał także założenia przygotowywanej nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Omówił poszczególne zagadnienia, które zostaną ujęte w nowelizacji. W trakcie swojego wystąpienia Kazimierz Bujakowski przedstawił informację o wysokości przychodów z tytułu udostępniania materiałów z pzgik oraz wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne. W kolejnych punktach narady omówiona została kwestia związana z realizacją obowiązków dotyczących weryfikacji inicjalnej bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG) oraz okresowej weryfikacji danych PRG.  Marcin Leończyk – Naczelnik wydziału PRG przedstawił główne zadania jakie w związku z tym stoją przed służbą. Uzgodniony został harmonogram prac związanych z rozstrzyganiem niezgodności w przebiegu granic województw i powiatów. W trakcie dyskusji w grupach podjęto również próbę wypracowania modelu współpracy w tym zakresie pomiędzy Głównym Geodetą Kraju, Geodetami Województw i Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Uczestnicy narady uzyskali także informację na temat działań realizowanych w ramach projektu Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych GBDOT w raz krajowym system zarządzania. Anna Mączka – Naczelnik Wydziału Mapy Zasadniczej i Uzgadniania Dokumentacji w prezentacji poświęconej rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej przedstawiła zasady tworzenia poszczególnych baz zgodnie z nowym rozporządzeniem, wskazując zmiany jakie wprowadzono w atrybutach poszczególnych elementów bazy. Analogicznie zmiany wskazano dla mapy zasadniczej. Tematy związane z nowymi rozporządzeniami uzupełniły wystąpienia Urszuli Juszczak - Naczelnik Wydziału Informatyzacji i Rozwoju pzgik dotyczące Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Witolda Radzio – Radca Prezesa GUGiK, który omówił nowelizację rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Drugi dzień narady zorganizowany pod hasłem "Rola prac badawczo - rozwojowych w sektorze geodezyjno - kartograficznym" poświęcono na prezentację projektów badawczo – rozwojowych realizowanych przez OPEGIEKA. Florian Romanowski  - Prezes Zarządu prezentując działania firmy wskazywał na działania innowacyjne jako kierunek działań pozwalających na rozwój nowego sektora usług. – W Polsce ze względu na znaczne finansowanie  badań przez budżet państwa (ok. 60% środków) ich wyniki są rzadziej wykorzystywane niż w innych krajach europejskich gdzie proporcja jest odwrotna. – wyjaśniał Florian Romanowski. O pracach badawczo – rozwojowych w nowoczesnej firmie mówił także Adam Augustynowicz – Wiceprezes OPEGIEKA. Część merytoryczną poparto przykładami realizowanych prac w firmie. Mobilne mapy dla niewidomych, czy mapy dynamiczne pozwalające na prezentację danych przestrzennych w zmieniających się okresach czasu i  stanowią  przykład udanej współpracy nauki z biznesem.

Pomiędzy prezentacjami uczestnicy narady mieli okazję zwiedzić GIS CENTER oraz DATA CENTER, które potwierdzają innowacyjny charakter firmy oraz wysoki poziom świadczonych usług. Przedstawiciele OPEGIEKA przekonywali także do wykorzystania możliwości jakie daje chmura obliczeniowa  oraz możliwości korzystania z różnych aplikacji udostępnianych w chmurze w formie usługi SaaS oraz usługi SmartCloud służącej do samodzielnego zarządzania własną wirtualną infrastrukturą. OPEGIEKA wykorzystując swoje zaplecze oraz posiadaną wiedzę opracowała mapy solarne będące wynikiem integracji danych przestrzennych i meteorologicznych, które także zostały zaprezentowane podczas spotkania. Zadaniem zrealizowanym przez OPEGIEKA na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii jest harmonizacja danych przestrzennych baz BDOT i ATKIS z obszarów przygranicznych Polski i Niemiec.
 
- W Elblągu zawsze panowała sprzyjająca atmosfera do podejmowania ważnych dla geodezji i kartografii tematów. Wspólna dyskusja pozwoliła na wypracowanie zasad uzgodnienia inicjalnej bazy danych PRG oraz dała podstawy do większej współpracy pomiędzy organami SGiK. – podsumował spotkanie Kazimierz Bujakowski. - Organizacja narady jest dobrym wstępem do przyszłorocznej XV edycji Konferencji poświęconej ODGiK - zaznaczył Florian Romanowski zapraszając do Elbląga za rok.

2013