Menu
pl
FabSpace 2.0

Fablab dla innowacji opartych na geodanych, pozyskanych w szczególności z pułapu kosmicznego, w Uniwersytetach 2.0” (org. „Fablab for geodata-driven innovation – by leveraging Space data in particular, in Univerities 2.0”) współfinansowanego z Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020.

Celem projektu FabSpace 2.0 jest przekształcenie Uniwersytetów w regionalne otwarte centra innowacji, w celu pogłębienia ich wkładu w działalność społeczeństwa. Projekt skoncentrowany będzie na jednej z dziedzin innowacji dotyczącej pozyskiwania danych przestrzennych w głównej mierze z pułapu kosmicznego z nadzieją, na szerokie oddziaływanie społeczno-ekonomiczne i środowiskowe. Uniwersytety muszą przyjąć na siebie nową rolę opartą na współtworzeniu innowacji w kontekście zasad Nauki 2.0. Otwarte dane, jako nowa podstawa innowacji, muszą stać się środowiskiem, w którym programiści, branżyści, czy naukowcy, jak również organy administracji publicznej i organizacji pozarządowych będą mogli w sposób twórczy spotkać się, razem pracować oraz współtworzyć nowe narzędzia i modele biznesowe. Wniosek oparty został na nowego rodzaju fablabie: FabSpace. Fablab jest swego rodzaju centrum zapewniającym dostęp w jednym miejscu do wszelkiego rodzaju materiałów, maszyn oraz narzędzi niezbędnych do cyfrowego wytwarzania nowych produktów, zaś FabSpace będzie spełniał rolę centrum, zapewniającego dostęp do szeregu danych (w tym danych przestrzennych), wolnego oprogramowanie i narzędzi do obróbki tych danych, w celu opracowania nowych aplikacji. FabSpace 2.0 będzie miejscem zapewniającym usługę wolnego dostępu do wspólnej pracy w zakresie tworzenia innowacji opartych na danych przestrzennych w 6 europejskich uniwersytetach (13 na zakończenie projektu). Kapitał ludzki pośród użytkowników FabSpace zostanie zwiększony poprzez wsparcie online oraz szkolenia liderskie dla studentów i naukowców z zakresu przedsiębiorczości i innowacji. Dodatkowo w wyniku przeprowadzenia 18 lokalnych oraz 3 europejskich konkursów polegających na opracowywaniu nowych rozwiązań w celu sprostania wyzwaniom stawianym przez NGO i firmy, wzmocnione zostaną wzajemne relacje pomiędzy uniwersytetami, przemysłem, sektorem publicznym i społeczeństwem obywatelskim Oczekuje się, że z FabSpace korzystać będzie ok. 1500 studentów i naukowców, z czego połowa z nich weźmie udział w konkursach dotyczących rozwoju własnych produktów. Trwałość FabSpace zostanie osiągnięta przed zakończeniem projektu. Dzięki temu FabSpace zamierza sprawić, że uczelnie staną się regionalnymi katalizatorami (jednostkami wprowadzającymi ważne zmiany) i liderami innowacji w dziedzinie przetwarzania danych.
Więcej informacji odnośnie projektu: https://www.fabspace.eu/ oraz na https://fabspace.pl/