Menu
pl pl-PL / en
Mapy cyfrowe

Opracowanie i wdrożenie produkcji map cyfrowych w oparciu o fuzję lotniczych zobrazowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych

Projekt przeprowadzony został w dwóch etapach. Etap I - badania przemysłowe i prace rozwojowe. Etap II - prace wdrożeniowe. W I etapie trwającym od marca 2010 roku do końca lipca 2010 roku OPEGIEKA przeprowadziła samodzielnie badania przemysłowe ukierunkowane na pozyskanie nowej wiedzy w zakresie integracji danych fotogrametrycznych, termowizyjnych, pomiarów laserowych i pomiarów terenowych pod kątem ich dokładności i przydatności, czasu wykonania, kosztów wykonania, ukształtowania terenu, pokrycia terenu wodą, zabudową i roślinnością. Badania na tym etapie wykonywane były dla wytypowanego reprezentatywnego obszaru wokół rzeki Elbląg na odcinku ok. 15 km od Jeziora Drużno do Zalewu Wiślanego. Na wybranym obszarze znajdowały się charakterystyczne elementy takie jak: tereny depresyjne, duże deniwelacje terenu, obszary zalesione, obszary zalewowe, tereny podmokłe, wały przeciwpowodziowe, obiekty mostowe, linie energetyczne, zrzuty wody z oczyszczalni ścieków i elektrowni, drogi, koleje, port, nabrzeża, obiekty zabytkowe, obiekty przemysłowe oraz obszary niskiej i wysokiej zabudowy mieszkaniowej w mieście Elblągu. Elementy te pozwoliły na rzetelne przeprowadzenie badań, dając reprezentatywne i obiektywne wyniki. W wyniku I etapu projektu opracowano nową metodologię w zakresie produkcji map cyfrowych, w części prac rozwojowych nastąpiła natomiast weryfikacja etapu prac przemysłowych poprzez opracowanie prototypów map cyfrowych. II etap projektu – wdrożenie, trwający 8 miesięcy zakończył się wdrożeniem do produkcji nowego typu map cyfrowych w oparciu o fuzję zobrazowań fotogrametrycznych i fotodetekcyjnych w oparciu o wyniki przeprowadzonych prac B+R i zakupiony sprzęt w tym m.in. samolot fotogramtertyczny wyposażony w komplet sensorów niezbędnych do pozyskiwania danych z powietrza. Etap wdrożeniowy zakończył się w październiku 2011 roku.