Menu
pl
NUBILUM


Celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych zmierzających do opracowania innowacyjnej w skali świata technologii przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej zapewniającej niezależność od platformy informatycznej. Głównymi aspektami praktycznymi i założeniami opisywanego projektu jest opracowanie metod i reguł budowy nowego ekosystemu chmurowego oraz uniezależnienie go od platformy informatycznej. Zasadnicza zmiana będzie polegała na wyeliminowaniu z architektury systemu fizycznej macierzy dyskowej i zastąpienie jej przez węzłową, masową pamięć obiektową. Projekt dotyczy wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej. Obecnie na rynku krajowym i międzynarodowym nie istnieją rozwiązania technologiczne ani produktowe pozwalające na samodzielne, elastyczne, płynne i bezpieczne przemieszczanie systemów w chmurze obliczeniowej pomiędzy różnymi architekturami sprzętowymi. Przed rozpoczęciem projektu przeprowadzono analizę czystości patentowej, która wykazała, iż w dostępnych bazach danych nie funkcjonuje rozwiązanie jakie zamierza opracować i wdrożyć OPEGIEKA. Wyniki projektu zostaną wdrożone na terenie RP, w działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Efekt badań zostanie zweryfikowany przez opracowanie, wykonanie i badania docelowego autonomicznego ekosystemu chmurowego z zaimplementowanym systemem geoinformacyjnym. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez samodzielne przeprowadzenie badań przez OPEGIEKA. Projekt trwać będzie 34 miesiące. Założono realizację 3 etapów badań przemysłowych oraz 1 etapu prac rozwojowych.

Rezultat: Rezultatami projektu będzie pozyskana nowa wiedza w zakresie: budowy autonomicznej architektury chmurowej, budowy pamięci masowej definiowanej programowo, horyzontalnego skalowania pamięci masowej, zastosowania algorytmów agregacji w przestrzeniach dyskowych definiowanych programowo, budowy wysoce wydajnych systemów geoinformacyjnych w ekosystemach chmurowych. Zostanie zbudowana także architektura ekosystemu chmurowego z systemem geoinformacyjnym oparta o model węzłowy wykorzystująca masową pamięć obiektową definiowaną programowo wraz ze środowiskami deweloperskimi i badawczymi. Zasadniczymi funkcjonalnościami opracowywanej technologii będzie autonomiczność całej architektury ekosystemu oraz nieograniczona, skalowalna masowa pamięć obiektowa definiowana programowo. Najważniejszą innowacyjną funkcjonalnością docelowego rozwiązania będzie możliwość migracji pomiędzy architekturami sprzętowymi z zachowaniem ciągłości działania uruchomionego w nim systemu. Nowo powstały produkt adresowany będzie głównie do urzędów i agencji rządowych oraz samorządowych ze względu na implementowany w ekosystemie system geoinformacyjny. Ponadto nowo powstały autonomiczny ekosystem chmurowy z powodzeniem będzie mógłby być wykorzystywany również w firmach oferujących i wdrażających produkty GIS lub Big Data.