Menu
pl pl-PL / en
Historia

Centrum Badawczo-Rozwojowe

13 sierpnia 2013 roku decyzją ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego OPEGIEKA otrzymała oficjalny status Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR). Przyznanie firmie statusu CBR jest następstwem skutecznie prowadzonej działalności innowacyjnej, dbałości o dynamiczny rozwój swoich produktów i usług, a także uwieńczeniem realizacji projektu unijnego „Rozbudowa Przedsiębiorstwa OPEGIEKA – utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego GIS CENTRE”.

Innowacje, Badania i Rozwój

Lata 2010-2013 były przełomowym okresem w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa. Realizacja dwóch projektów z dziedziny B+R pozwoliła pracownikom OPEGIEKA na zdobycie nowego doświadczenia i wiedzy w zakresie nowych technologii geoinformatycznych. Dzięki realizacji projektów firma uruchomiła innowacyjną w skali kraju linię produkcyjną związaną z opracowaniami fotogrametrycznymi i teledetekcyjnymi od pozyskania danych przestrzennych za pomocą kamery cyfrowej, skanera laserowego i kamery termalnej z wykorzystaniem własnego samolotu poprzez opracowanie danych ze zdjęć lotniczych aż do gotowego produktu w postaci mapy cyfrowej. Firma przeprowadziła prace nad opracowaniem dojrzałego technologicznie oraz elastycznego rozwiązania służącego obsłudze procesów decyzyjnych z wykorzystaniem możliwości i funkcjonalności systemu informacji przestrzennej GIS opartego o nowatorską technologię SOA z wykorzystaniem modeli SaaS i PaaS.

OPEGIEKA prowadzi także szereg własnych badań zmierzających do wykreowania nowych rozwiązań dla branży geoinformatycznej. Hasło przewodnie firmy brzmi „Wyznaczamy kierunki” i zgodnie z tym mottem firma podjęła się rozwiązania problemów badawczych, które po wdrożeniu znajdą swoje odzwierciedlenie w ofercie handlowej przedsiębiorstwa:

  • TERMOMAP – „Badania nad wykorzystaniem technologii termowizji lotniczej na potrzeby tworzenia map termalnych”
  • SOLARMAP – „Badania nad wykorzystaniem potencjału energii słonecznej”
  • VMAPaaS i TOPaaS – „Badania nad wykorzystaniem technologii SaaS w produkcji map”
  • SMARTCLOUD – „Badania nad budową izolowanych chmur prywatnych”
Unijne rozporządzenia

Lata 2006 - 2008 to okres dynamicznego rozwoju firmy. Możliwości jakie przyniosły nowe unijne rozporządzenia, zwiększenie poziomu dotacji z funduszy strukturalnych Unii, a także presja rynku sprawiły, że hasło: informatyzacja oraz technologia .NET (czyt. „dot net”) stały się bardzo modne. W ślad za tym przedsiębiorstwo OPEGIEKA dostrzega swój ogromny potencjał kadrowy, technologiczny i merytoryczny aby uczestniczyć w procesie informatyzacji państwa a przez to budować społeczeństwo informacyjne.

Realizacja ambitnych planów

13 lutego 2009 roku OPEGIEKA podpisała z Ministerstwem Gospodarki Umowę na dofinansowanie projektu inwestycyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, priorytet 4, działanie 4.5 – „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki”. Projekt pt. „Rozbudowa przedsiębiorstwa OPEGIEKA – utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego GIS Centre” o łącznej wartości ponad 15 mln PLN uzyskał dofinansowanie na poziomie 60% kosztów kwalifikowanych tj.: 9,3 mln PLN. W ramach projektu powstały: Data Center, Kancelaria Tajna, Centrum Akademickie.

OPTER (opłaty gruntowe)

Zgodnie ze starą dobrze, znaną maksymą „potrzeba jest matką wynalazków” w roku 2006 powstał kolejny projekt autorstwa OPEGIEKA. Był to system informatyczny do kompleksowej obsługi zadań gospodarowania nieruchomościami: w tym Mieniem Komunalnym i Mieniem Skarbu Państwa. Działający w ramach Wydziału Geodezji UM w Elblągu referat ds. opłat gruntowych wyraził zainteresowanie wprowadzeniem w ramach dobrze już znanego systemu ESIP dodatkowego rejestru dla obsługi opłat gruntowych. OPTER (opłaty gruntowe) wspomagał realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego w zakresie obsługi: opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty za trwały zarząd, przekształcenia użytkowania i własności, sprzedaż nieruchomości, dzierżawy i najem i inne.

ESIP - Elbląski System Informacji Przestrzennej

W dziedzinie pracy nad kolejnymi modułami funkcjonalnymi dla ESIP utworzono moduł WTD (Wspomaganie Tworzenia Dokumentów), moduł RED (Repozytorium Elektronicznych Dokumentów), moduł EOD (Elektroniczny Obieg Dokumentów) moduł RPS (Rejestr Pism i Spraw).

Satelitarny Globalny System Pozycjonowania GPS

W 2004 roku uruchomiono stację referencyjną zlokalizowaną na dachu budynku firmy przy alei Tysiąclecia. Stacja referencyjna stała się częścią powstającej w Polsce sieci stacji referencyjnych Satelitarnego Globalnego Systemu Pozycjonowania GPS pod nazwą Aktywna Sieć Geodezyjna ASG PL. Było to przedsięwzięcie innowacyjne na skalę międzynarodową.

Nowa technologia informatyzacji map

W 2001 roku OPEGIEKA wdrożyło nową technologię informatyzacji map ewidencji gruntów metodą fotogrametryczną. Zgodnie z tą technologią zrealizowano kilka obiektów dla województwa warmińsko-mazurskiego metodami fotogrametrycznymi.

KONFERENCJA poświęcona ODGiK

W kwietniu 2000 roku OPEGIEKA zorganizowało już III Konferencję poświęconą „NODGiK w zreformowanym państwie”, która to podsumowała 8-letnie doświadczenie firmy w tej dziedzinie. Konferencja zakończyła się wielkim sukcesem i została wpisana do kalendarza wydarzeń firmowych jako ważne przedsięwzięcie nie tylko marketingowe, ale przede wszystkim naukowo-dydaktyczne.

Specjalistyczne projekty

Budowa Numerycznego Planu Generalnego dla Petrochemii Płock stała się szansą na implementacje tego rozwiązania w innych zakładach przemysłowych. Fotogrametria stała się jednym z poważniejszych działów produkcji, a podpisane umowy z firmami ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich dały przykład realizacji prac eksportowych. Jednocześnie zaistniała potrzeba umocnienia pozycji przedsiębiorstwa w zakresie opracowań geodezyjnych do celów wojskowych.

W 1999 roku Zakład Geomatyki wykonał Numeryczne Mapy do celów projektowych, Topograficzną Mapę dla Wojska Polskiego, Numeryczną ewidencyjną Mapę dla 7 gmin powiatu Wejherowo, Ortofotomapę Elbląga, aktualizacjaę trójwymiarowej mapy Abu Dhabi, aktualizację mapy Elbląga, wdrożył Numeryczny Plan Generalny dla Polskiego Koncernu Naftowego Płock oraz opracował koncepcję, wykonanie i wdrożenie Numerycznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla starostwa Elbląga.

Współpraca z Petrochemią Płock

W 1998 roku OPEGIEKA zaprezentowało Petrochemii Płock filozofię działania oprogramowania NOBEL oraz innych systemów informacji przestrzennej. Właśnie te systemy zapoczątkowały budowę kolejnego narzędzia informatycznego o nazwie NPG – Numeryczny Plan Generalny. Ze względu na specyfikę organizacyjną przemysłu petrochemicznego wprowadzenie narzędzia zapewniającego dokładną analizę danych zlokalizowanych przestrzennie było elementem niezbędnym do usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz skutecznego zarządzania na wszystkich jego poziomach.

OPEGIEK - produkcja etykiet

W tym okresie zakład Poligrafii i Marketingu opanował produkcję jednej z etykiet dla Elbrewery Elbląg. Był to duży krok do stałej współpracy z firmą EB. Dla zakładu zakupiono na potrzeby produkcji specjalistyczna maszynę ATLAS do cięcia i konfekcjonowania etykiet. W roku kolejnym na potrzeby drukarni zakupiono 5-kolorową maszynę drukująca sterowaną komputerowo. W marcu 1997 roku przeniesiono produkcję zakładu Poligrafii i Marketingu do nowo wyremontowanego obiektu przy ul. Warszawskiej w Elblągu. Jednocześnie Zarząd spółki OPEGIEKA wydzielił organizacyjnie zakład Poligrafii i Marketingu i ulokował w Opegiek sp. z o.o.

NODGiK

Od 1997 roku OPEGIEKA na zlecenie Urzędu Miasta w Elblągu prowadziło autorski system informatyczny - Numeryczny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Fotogrametria

W 1997 roku zakupiono cyfrową stację fotogrametryczną „Image Stadion”. Była to strategiczna decyzja ponieważ w Polsce w tym czasie znacznie wzrosło zapotrzebowanie na usługi fotogrametryczne. W tym samym roku wykonano modele przestrzenne terenu i ortofotomapy dla autostrady Kraków-Tarnów. Tą zupełnie nową technologię wdrożyło 2 pracowników firmy OPEGIEKA (A. Augustynowicz, J. Kuciński).

Imaginner Technical Integration

Kolejnym sukcesem informatyków pracujących dla Zakładu Mapy Numerycznej OPEGIEKA było napisanie oprogramowania do sterowania doborem narzędzi do obrabiarek numerycznych. To oprogramowanie (Imaginner Technical Integration) opracowano dla ABB Mannheim (Niemcy) i wdrożono we wszystkich filiach ABB na świecie. W dowód uznania kompetencji zawodowych ABB Mannheim przyznało firmie status projektanta oprogramowań i zawarło wieloletni kontrakt ramowy.

Zakład Poligrafii i Marketingu

Aby umożliwić dalszy rozwój Zakładu Poligrafii i Marketingu w 1995 roku zakupiono obiekt w Elblągu przy ul. Warszawskiej. Przeniesienie zakładu pozwoliło na sprawne zarządzanie, zwiększenie wolumenu sprzedaży oraz poprawy warunków pracy. Ze względu na specyfikę działalności poligraficznej zaistniała potrzeba wydzielenia zakładu ze struktur macierzystych OPEGIEKA i przeniesienia do spółki „córki” – „Opegiek”, będącej jednocześnie własnością OPEGIEKA.

NOBEL

W 1994 roku powstało wyspecjalizowane narzędzie informatyczne (NOBEL) adresowane do administracji geodezyjnej i wykonawców prac geodezyjnych. Jego zadaniem było kompleksowe prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Rozwiązania zastosowane w aplikacji pozwalały geodetom na prowadzenie w formie elektronicznej prac geodezyjnych oraz przekazywanie ich w takiej właśnie formie do ODGiK. W 1995 roku przedsiębiorstwo zrealizowało największy kontrakt przy pomiarach autostrady A-1 Gdańsk – Toruń. Główny Geodeta Kraju umieścił oprogramowanie NOBEL w oficjalnym wydawnictwie Departamentu jako narzędzie zalecane do zasilania i aktualizacji mapy numerycznej. Zalecano stosowanie tego oprogramowania wśród wykonawców geodezyjnych.

Mapy numeryczne

W 1993 roku został powołany do życia Zakład Mapy Numerycznej.Przedsiębiorstwo opracowało nową technologię tworzenia mapy numerycznej, mapy ewidencyjnej oraz technologię pozyskiwania i przetwarzania danych terenowych. Równocześnie rozpoczęto szkolenia partnerów firmy w zakresie stosowanych technologii budowy mapy numerycznej. Zakład odegrał decydującą rolę w opracowaniach kameralnych map sytuacyjno - wysokościowych dla autostrady Elbląg – Królewiec, w szczególności wykonując model trójwymiarowy terenu do celów projektowych na skalę produkcyjną.

Dynamiczny rozwój

Pierwotna działalność przedsiębiorstwa obejmowała realizację zleceń z zakresu odnawiania ewidencji gruntów oraz osnów poziomych i pionowych zlecanych przez Urząd Miejski i Urząd Wojewódzki.W tym czasie wykonywane były także prace w zakresie wyceny i obrotu nieruchomościami. Obserwując zmieniające się trendy oraz rozwój komputeryzacji życia gospodarczego w 1989 roku firma powołała do życia pracownię informatyczną. Pierwsze zlecenia dotyczyły komputeryzacji ewidencji gruntów w systemie EG-91. Pozwoliło to na podniesienie kwalifikacji pracowników oraz uzyskanie doświadczenia w pracowniach komputerowych. Dzięki tym krokom firma pokazała możliwości etapowej realizacji „Systemu Informacji o Terenie”.

Wieloletnia praktyka

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne OPEGIEKA sp. z o.o. powstała 24 lutego 1989 roku jako spółka pracownicza w wyniku przekształceń własnościowych elbląskiego zakładu terenowego OPGK w Gdańsku. Podstawowa i pierwotna działalność przedsiębiorstwa opierała się o kompleksowe usługi geodezyjno - kartograficzne.