Menu
pl pl-PL / en
Polityka jakości

OPEGIEKA stawia na wysoką jakość oferowanych oferowanych usług oraz bezpieczeństwo informacji przechowywanych oraz przetrwarzanych w firmie. Dzięki wykwalifikowanej kadrze możliwe jest prowadzenie spójnej polityki jakości, której potwierdzeniem jest certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2013, obejmujące swoim zakresem:

 • usługi geodezyjne i kartograficzne,
 • usługi fotogrametryczne i teledetekcyjne,
 • usługi informatyczne i teleinformatyczne,
 • tworzenie, wdrażanie i utrzymanie systemów informatycznych,
 • tworzenie, wdrażanie i utrzymanie systemów informacji przestrzennej (GIS),
 • przetwarzanie, zabezpieczanie i archiwizacja danych,
 • wdrażanie, utrzymywanie i udostępnianie infrastruktury teleinformatycznej,
 • prace koncepcyjne, projektowe i badawczo-rozwojowe,
 • szacowanie i wycena nieruchomości,
 • szkolenia.

Zobacz certyfikat 9001:2015

Zobacz certyfikat 27001:2013

Polityka Jakości

Kierownictwo OPEGIEKA Sp. z o.o. w Elblągu uznaje za swój podstawowy obowiązek świadczenie usług w zakresie swojej działalności zgodnie z prawem polskim wymaganiami Klienta oraz postanowieniami norm ISO 9001:2015 i ISO/IEC 27001:2013. Kierownictwo oraz wszyscy pracownicy dążą do możliwie najlepszego wykonywania swoich obowiązków, w celu spełnienia wymagań Klientów i przepisów prawa.

Kierownictwo OPEGIEKA Sp. z o.o. zobowiązuje się do postępowania w swej działalności komercyjnej w sposób zgodny z postanowieniami Zintegrowanego Systemu Zarządzania wdrożonego w Firmie, odpowiadającego wymaganiom norm:

 1. ISO 9001:2015 „Systemy Zarządzania Jakością – wymagania”,

 2. ISO 27001:2013 „Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania”.

Jednocześnie Kierownictwo Spółki zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia działalności w obszarach objętych Zintegrowanym Systemem Zarządzania.

Absolutnym priorytetem firmy OPEGIEKA Sp. z o.o. jest dążenie do ciągłego rozwoju oraz zapewnienie bezpieczeństwa informacji mających wpływ na ten rozwój.

Nie ograniczamy się do wykonywania zleconych prac, tworzymy własną technologię, rozwijamy nasze produkty, inwestujemy czas i środki w doskonalenie jakości świadczonych przez nas usług. Tworzymy zespół ambitnych ludzi, zaangażowanych w wykonywaną pracę. Stawiamy sobie wysokie wymagania, podnosimy kwalifikacje i kreujemy środowisko pracy sprzyjające podnoszeniu wydajności pracy.

W konsekwencji uzyskujemy wymaganą i deklarowaną Klientowi JAKOŚĆ oraz zapewniamy wysoki poziom bezpieczeństwa informacji powierzonych przez Klienta i informacji wytworzonych na jego rzecz.

Wysoka jakość oraz bezpieczeństwo informacji służą osiągnięciu nadrzędnego celu strategicznego, jakim jest sukces ekonomiczny oraz konkurencyjność firmy na rynku, jak również pozwalają uzyskać pełną satysfakcję Klienta i jego powrót do firmy. Dlatego też corocznie zakładamy sobie i realizujemy ambitne cele, które wspierają naszą Politykę ZSZ.

Mając pełną świadomość tego, że dalszy rozwój naszej firmy zależy od zadowolenia naszych Klientów wdrożyliśmy, utrzymujemy i ciągle doskonalimy System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z wymaganiami normy ISO 27001:2013. Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania jest elementem strategii ciągłego doskonalenia działalności przedsiębiorstwa, a ulepszenie systemu wiąże się z zaspokojeniem oczekiwań Klientów spółki oraz ambicji jej najwyższego kierownictwa i pracowników.

Kierownictwo OPEGIEKA Sp. z o.o. zapewnia, że na wszystkich szczeblach organizacyjnych Firmy niniejsza Polityka Jakości jest znana i rozumiana.

Kierownictwo OPEGIEKA Sp. z o.o. zobowiązuje się poddawać niniejszą Politykę Jakości okresowym przeglądom w celu ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zapewnienia jej aktualności oraz zgodności z rozwojem Firmy.