Menu
pl
Polityka jakości i bezpieczeństwa operatora lotniczego

Bezpieczeństwo jest jednym z Naszych głównych działań biznesowych niezbędnych do wykonywania usług lotniczych. Jesteśmy zdecydowani do rozwijania, wprowadzania i ciągłego ulepszania strategii i procesów aby zapewnić, że Nasze wszystkie działania związane z operacjami lotniczymi odbywają się przy zapewnieniu odpowiednich środków, a ich celem jest osiągnięcie najwyższego poziomu bezpieczeństwa, spełniającego polskie i międzynarodowe standardy, w trakcie dostarczania Naszych usług.

Kierownik Odpowiedzialny, całe kierownictwo firmy oraz wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za wykonywanie swoich obowiązków z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Zobowiązujemy się do:

 • Wspierania zarządzania bezpieczeństwem poprzez zapewnienie odpowiednich zasobów finansowych i materialnych, co będzie skutkowało kulturą organizacji, która wspiera dobre praktyki związane z bezpieczeństwem, efektywny system raportowania i komunikacji oraz aktywnie zarządza bezpieczeństwem z takim samym zaangażowaniem jak w innych dziedzinach zarządzania organizacją;
 • Wprowadzenia zarządzania bezpieczeństwem jako podstawowego obowiązku całego kierownictwa i pracowników;
 • Jednoznacznego określenia odpowiedzialności wszystkich pracowników i kadry kierowniczej w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz funkcjonowania SMS;
 • Ustanowienia i stosowania procesu identyfikacji zagrożeń i zarządzania ryzykiem w tym systemu raportowania zagrożeń wynikających z prowadzonych przez Opegieka operacji, którego celem jest wyeliminowanie tych zagrożeń lub sprowadzenie ich potencjalnych konsekwencji do najniższego realnie akceptowalnego poziomu;
 • Zapewnienia, że nie zostaną podjęte żadne działania przeciwko jakiemukolwiek pracownikowi, który ujawni poprzez system raportowania zagrożenie dla bezpieczeństwa, chyba że informacja ta wskazuje, bez jakichkolwiek racjonalnych wątpliwości, na działanie niezgodne z prawem, rażące zaniedbanie lub celowe i świadome złamanie procedur lub przepisów; 
 • Spełniania, a kiedy to możliwe podwyższania, wymagań przepisów i standardów zarówno polskich jak i międzynarodowych;
 • Zapewnienia odpowiednich, wyszkolonych zasobów ludzkich niezbędnych do wprowadzenia strategii i procesów związanych z bezpieczeństwem;
 • Zapewnienia, że wszyscy pracownicy mają zapewniony odpowiedni dostęp do informacji oraz szkoleń związanych z bezpieczeństwem, i że powierzone im zadania odpowiadają ich umiejętnościom;
 • Ustanowić i mierzyć wskaźniki bezpieczeństwa w oparciu o realnie ustanowione wartości progowe;
 • Ciągłego udoskonalania wskaźników i poziomu bezpieczeństwa OPEGIEKA Sp. z o.o. poprzez proces zarządzania, który zapewni podejmowanie adekwatnych i skutecznych działań;
 • Ciągłego udoskonalania systemu zarządzania poprzez regularną analizę poziomu bezpieczeństwa i niepożądanych wyników operacyjnych oraz podejmowanie adekwatnych działań korygujących;
 • Zapewnienia, że zewnętrzne usługi i systemy wspomagające Nasze operacje spełniają Nasze standardy bezpieczeństwa.

Kierownik Odpowiedzialny OPEGIEKA Sp. z o.o.