Menu
pl pl-PL / en
Projekty

Wdrożenie systemów informatycznych w celu osiągnięcia sprawnej organizacji wewnętrznej oraz sprawnej obsługi klientów zrestrukturyzowanego OPEGIEKA

Całkowita wartość projektu - 1 155 027,00 PLN
Kwota dofinansowania - 577 513,50 PLN
Okres realizacji - 04.2011 – 06.2012
Program - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Priorytet VII, Działanie 7.2.2, „Usługi i aplikacje dla MŚP”

Cel - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, który będzie realizowany po przez poprawę procesów zarządzania i obsługi oraz intensyfikację rozwoju wysokiej jakości usług cyfrowych i aplikacji dla MSP na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, w tym przypadku sektora usług geodezyjnych i kartograficznych na użytek sektora budowlanego, energetycznego oraz ochrony środowiska i kultury.