Menu
pl
Projekty

FabSpace - „Fablab dla innowacji opartych na geodanych, pozyskanych w szczególności z pułapu kosmicznego, w Uniwersytetach 2.0” (org. „Fablab for geodata-driven innovation – by leveraging Space data in particular, in Univerities 2.0”) współfinansowanego z Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020.

Całkowita wartość projektu – 3 499 976,25 €

Kwota dofinansowania OPEGIEKA – 180 875,00 €

Okres realizacji - 03.2016 – 02.2019

Program – Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020

Cel - Celem projektu FabSpace 2.0 jest przekształcenie Uniwersytetów w  regionalne otwarte  centra innowacji, w celu pogłębienia ich wkładu w działalność  społeczeństwa. Projekt  skoncentrowany będzie na jednej z dziedzin innowacji dotyczącej pozyskiwania danych przestrzennych w głównej mierze z pułapu kosmicznego z  nadzieją, na szerokie oddziaływanie społeczno-ekonomiczne i środowiskowe. Uniwersytety muszą przyjąć na siebie  nową rolę opartą na współtworzeniu innowacji w kontekście zasad Nauki 2.0. Otwarte dane, jako nowa podstawa innowacji, muszą stać się środowiskiem, w którym programiści, branżyści, czy naukowcy, jak również organy administracji publicznej i organizacji pozarządowych będą mogli w sposób twórczy spotkać się, razem pracować oraz współtworzyć nowe narzędzia i modele biznesowe. Wniosek oparty został na nowego rodzaju fablabie: FabSpaces. Fablab jest swego rodzaju centrum zapewniającym dostęp w jednym miejscu do wszelkiego rodzaju materiałów, maszyn oraz narzędzi niezbędnych do cyfrowego wytwarzania nowych produktów, zaś FabSpace będzie spełniał rolę centrum,  zapewniającego dostęp do szeregu danych (w tym danych przestrzennych), wolnego oprogramowanie i narzędzi do obróbki tych danych, w celu opracowania nowych aplikacji. FabSpace 2,0 będzie miejscem zapewniającym usługę  wolnego dostępu do wspólnej pracy w zakresie tworzenia innowacji opartych na  danych przestrzennych w 6 europejskich uniwersytetach (13 na zakończenie projektu). Kapitał ludzki pośród użytkowników FabSpace zostanie zwiększony poprzez wsparcie online oraz szkolenia liderskie dla studentów i naukowców z zakresu przedsiębiorczości i innowacj. Dodatkowo w wyniku przeprowadzenia 18 lokalnych oraz 3 europejskich konkursów polegających na opracowywaniu nowych rozwiązań w celu sprostania wyzwaniom stawianym przez NGO i firmy, wzmocnione zostaną wzajemne relacje pomiędzy  uniwersytetami, przemysłem, sektorem publicznym i społeczeństwem obywatelskim  Oczekuje się, że z FabSpace korzystać będzie ok. 1500 studentów  i naukowców, z czego połowa z nich weźmie udział w konkursach dotyczących rozwoju własnych produktów. Trwałość FabSpace zostanie osiągnięta przed zakończeniem projektu. Dzięki temu FabSpace zamierza sprawić, że uczelnie staną się regionalnymi  katalizatorami (jednostkami wprowadzającymi ważne zmiany)i liderami innowacji  w dziedzinie przetwarzania danych.

Projekt realizowany w partnerstwie z następującymi podmiotami:

 1. UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III France
 2. AEROSPACE VALLEY France
 3. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TORVERGATA Italy
 4. BIC LAZIO SPA Italy
 5. UNIVERSITE DE LIEGE Belgium
 6. WSL SA Belgium
 7. TECHNISCHE UNIVERSITAET DARMSTADT Germany
 8. cesah GmbH Centrum für Satellitennavigation Hessen Germany
 9. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Poland
 10. OPEGIEKA Sp. z o. o. Poland
 11. INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS Greece
 12. ATHENA RESEARCH AND INNOVATION CENTER IN INFORMATION COMMUNICATION & KNOWLEDGE TECHNOLOGIES Greece
 13. European Business and Innovation Centre Network Belgium
 14. TerraNIS SAS France
 15. IDGEO France

Więcej informacji nt. Projektu https://www.irit.fr/FabSpace/

Zapytanie ofertowe z dn. 15.06.2016

Zamówienie nr 1

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją Projektu „Fablab dla innowacji opartych na geodanych, pozyskanych w szczególności z pułapu kosmicznego, w Uniwersytetach 2.0” (org. „Fablab for geodata-driven innovation – by leveraging Space data in particular, in Univerities 2.0”) współfinansowanego z Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020, OPEGIEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu ogłasza konkurs ofert, którego przedmiotem jest zakup sprzętu w postaci serwerów i przenośnych zestawów komputerowych na potrzeby wyposażenia laboratorium projektowego. Postępowanie prowadzone będzie w oparciu o zasadę konkurencyjności, w drodze zapytania o cenę.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć do 21 czerwca 2016r. do godziny 13:00 w siedzibie przedsiębiorstwa, przy alei Tysiąclecia 11 w Elblągu (kod pocztowy 82-300) lub mailowo na adres poczta@opegieka.pl

Oferty złożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia ofert. Nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, będącej produktem tożsamym w kontekście obowiązującego standardu dla produktów wymaganych przez Zamawiającego. Dopuszcza się urządzenia o parametrach lepszych od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (wymagania minimalne). W przypadku złożenia oferty równoważnej należy do oferty załączyć opis produktu.

Termin realizacji zamówienia

do 15 lipca 2016r.

Specyfikacja

Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu oraz specyfikacji zamówienia są dostępne pod adresem poczta@opegieka.pl lub pod numerem telefonu 55 237 60 00.

Zamówienie nr 2

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją Projektu „Fablab dla innowacji opartych na geodanych, pozyskanych w szczególności z pułapu kosmicznego, w Uniwersytetach 2.0” (org. „Fablab for geodata-driven innovation – by leveraging Space data in particular, in Univerities 2.0”) współfinansowanego z Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020, OPEGIEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu ogłasza konkurs ofert, którego przedmiotem jest zakup sprzętu w postaci tabletów na potrzeby wyposażenia laboratorium projektowego. Postępowanie prowadzone będzie w oparciu o zasadę konkurencyjności, w drodze zapytania o cenę.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć do 21 czerwca 2016r. do godziny 13:00 w siedzibie przedsiębiorstwa, przy alei Tysiąclecia 11 w Elblągu (kod pocztowy 82-300) lub mailowo na adres poczta@opegieka.pl

Oferty złożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia ofert. Nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, będącej produktem tożsamym w kontekście obowiązującego standardu dla produktów wymaganych przez Zamawiającego. Dopuszcza się urządzenia o parametrach lepszych od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (wymagania minimalne). W przypadku złożenia oferty równoważnej należy do oferty załączyć opis produktu.

Termin realizacji zamówienia

do 30 czerwca 2016r.

Specyfikacja

Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu oraz specyfikacji zamówienia są dostępne pod adresem poczta@opegieka.pl lub pod numerem telefonu 55 237 60 00.