Menu
pl pl-PL / en
Projekty

Rozbudowa Przedsiębiorstwa OPEGIEKA – utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego GIS CENTRE

Całkowita wartość projektu - 16 109 854,75 PLN
Kwota dofinansowania - 9 665 412,85 PLN
Okres realizacji - 02.2009 – 04.2011
Program - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet IV, Działanie 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla Gospodarki”

Cel - Poprawa konkurencyjności i podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa OPEGIEKA poprzez zrealizowanie nowej inwestycji oraz rozpoczęcie prowadzenia samodzielnie działalności badawczo-rozwojowej. Celem pośrednim nowej inwestycji było ułatwienie transferu technologii i wiedzy do praktyki funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez komercjalizację wyników prac B+R. W ramach projektu utworzono laboratoria geodezyjno-fotogrametryczne, ośrodek przetwarzania danych Data Center i Kancelarię Tajną.