Menu
pl pl-PL / en
Projekty

HYDRO - Zintegrowany system akustyczno-optyczny służący do inwentaryzacji obiektów hydrotechnicznych

Całkowita wartość projektu - 1 907 686,00 PLN
Kwota dofinansowania OPEGIEKA - 709 686,00 PLN
Okres realizacji - 02.2015 – 01.2017
Program - Projekt naukowo-badawczy prowadzony w ramach Programu Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prowadzony razem z Politechniką Gdańską

Cel - Celem projektu jest opracowanie mobilnego systemu skanowania podwodnego i nadwodnego, który znajdzie zastosowanie we wszelkich pracach wymagających dokładnych, szczegółowych i spójnych pomiarów podwodnych i nadwodnych, szczególnie w dziedzinach związanych z inwentaryzacją, pomiarami i monitoringiem obiektów w strefie nadbrzeżnej.

Zapytanie ofertowe z dn. 11 września 2015

W związku z realizacją projektu „Zintegrowany system akustyczno-optyczny służący inwentaryzacji obiektów hydrotechnicznych”, realizowanego przy wsparciu NCBR w ramach Programu Badań Stosowanych, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na zakup lasera do zastosowań w systemach widzenia maszynowego (Machine Vision Laser), na potrzeby w/w projektu. Poniżej szczegóły odnośnie zapytania cenowego:

Opis przedmiotu zamówienia:

  • Przedmiotem zamówienia jest zakup lasera do zastosowań w systemach widzenia maszynowego o parametrach zdefiniowanych w specyfikacji do zamówienia (Specyfikacja dostępna w siedzibie firmy OPEGIEKA przy Alei Tysiąclecia 11 lub mailowo po uprzednim kontakcie telefonicznym)
  • Pełen zakres zadania obejmuje dostawę urządzenia zdefiniowanego w specyfikacji
  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

Termin wykonania zamówienia:

45 dni roboczych od momentu podpisania umowy.

Kryteria oceny:

Cena 100%

Termin składania ofert:

Oferty wraz z formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji oraz Formularzem dot. warunków gwarancji (załącznik nr 2), należy złożyć drogą mailową w terminie do 25.09.2015 do godziny 9:00 na adres mailowy zamawiającego rozwoj@opegieka.pl z dopiskiem „Oferta – PBS3 247498 HYDRA”. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Zamawiającego.

Tryb rozpatrzenia ofert:

Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia ofert. Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności – przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje mailowo Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz terminie podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Umowa zostanie przekazana wybranemu Oferentowi wraz z informacją o wyłonieniu.

Uwagi końcowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyłonienia wykonawcy w ramach niniejszego zapytania bez podawania przyczyny.

Osobami do kontaktu z ramienia Zamawiającego są:

  • w sprawach technicznych dotyczących szczegółów konstrukcji drona: Jakub Krawczyk 055/237 60 41
  • w sprawach formalnych Katarzyna Greczycho 055/237 60 48

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Zapytanie ofertowe z dn. 02 lutego 2016

W związku z realizacją projektu „Zintegrowany system akustyczno-optyczny służący inwentaryzacji obiektów hydrotechnicznych”, realizowanego przy wsparciu NCBR w ramach Programu Badań Stosowanych, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na zakup kamery przemysłowej oraz komponentów do zastosowań w systemach wizyjnych, na potrzeby w/w projektu. Poniżej szczegóły odnośnie zapytania cenowego:

Opis przedmiotu zamówienia:

  • Przedmiotem zamówienia jest kamera przemysłowej i komponenty do zastosowań w systemach wizyjnych o parametrach zdefiniowanych w specyfikacji do zamówienia (Specyfikacja dostępna w siedzibie firmy OPEGIEKA przy Alei Tysiąclecia 11 lub mailowo po uprzednim kontakcie telefonicznym)
  • Pełen zakres zadania obejmuje dostawy elementów zdefiniowanych w opisie przedmiotu zamówienia

Termin wykonania zamówienia:

35 dni roboczych od dnia podpisania umowy

Kryteria oceny:

Cena 100%

Termin składania ofert:

Oferty wraz z formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji oraz Formularzem dot. warunków gwarancji (załącznik nr 2), należy złożyć drogą mailową w terminie do 09.02.2016 do godziny 9:00 na adres mailowy zamawiającego rozwoj@opegieka.pl z dopiskiem „Oferta – PBS3 247498 HYDRA”. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Zamawiającego.

Tryb rozpatrzenia ofert:

Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia ofert. Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności – przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje mailowo Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz terminie podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Umowa zostanie przekazana wybranemu Oferentowi wraz z informacją o wyłonieniu.

Uwagi końcowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyłonienia wykonawcy w ramach niniejszego zapytania bez podawania przyczyny.

Osobami do kontaktu z ramienia Zamawiającego są:

- w sprawach technicznych: Maciej Kapczyński maciej.kapczynski@opegieka.pl

- w sprawach formalnych Katarzyna Greczycho katarzyna.greczycho@opegieka.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt.