Menu
pl
Projekty

 

Targi - Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa OPEGIEKA Spółka z o. o. poprzez udział w targach międzynarodowych

Wartość projektu – 489 991,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 338 213,30 zł

Okres realizacji – 04.2018 – 10.2021

Program - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP

Celem głównym projektu jest internacjonalizacja przedsiębiorstwa OPEGIEKA Spółka z o. o. poprzez udział w międzynarodowych targach branży geoprzestrzennej. Planowanym efektem udziału OPEGIEKA w imprezach wystawienniczo targowych jest nawiązanie nowych oraz podtrzymanie dotychczasowych kontaktów handlowych, pozyskanie nowych rynków zbytu, pozyskanie informacji o konkurencji, poznanie nowych trendów oraz opinii odbiorców.