Menu
pl
Projekty

Termomodernizacja - Poprawa efektywności energetycznej budynku zlokalizowanego w Elblągu przy ulicy Tysiąclecia 11 poprzez kompleksową termomodernizację

Wartość projektu – 1 492 912,32 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 667 562,42 zł

Okres realizacji – 08.2017 – 06.2019

Program - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.2. Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku będącego w zasobach przedsiębiorstwa z sektora MŚP – OPEGIEKA Spółka z o. o. - poprzez kompleksową i głęboką termomodernizację obiektu biurowego zlokalizowanego przy ul. Tysiąclecia 11 w Elblągu. Inwestycja zakłada znaczące zwiększenie termoizolacyjności obiektu biurowego dla wymiernego zmniejszenia zapotrzebowania na energię.

Projekt zapewni racjonalizację zużycia energii w sektorze MŚP poprzez poprawę efektywności energetycznej obiektu biurowego będącego w zasobach OPEGIEKA. Planowane do realizacji rozwiązania technologiczne w zakresie kompleksowej i głębokiej modernizacji energetycznej obiektu biurowego gwarantują zmniejszenie zapotrzebowania na energię dla obiektu dzięki zmniejszeniu strat ciepła w efekcie poprawy jego termoizolacyjności oraz modernizacji systemu grzewczego i instalacji elektrycznej.

Added: 2017-07-18

Zapytanie ofertowe z dn. 18.07.2017r.

W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynku zlokalizowanego w Elblągu przy ulicy Tysiąclecia 11 poprzez kompleksową termomodernizację” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, działanie 4.2. Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP, OPEGIEKA Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane związane z termomodernizacją obiektu biurowego zlokalizowanego przy ul. Tysiąclecia 11 w Elblągu, zgodnie z zapytaniem ofertowym:

ZapytanieOfertowe_termomodernizacja_20170718.pdf

Added: 2017-08-03

Informacja o wybranym Wykonawcy:

Po przeprowadzeniu analizy ofert, w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (zapytanie o cenę), dotyczącym wyboru Wykonawcy robót budowlanych związanych z termomodernizacją obiektu biurowego zlokalizowanego przy ul. Tysiąclecia 11 w Elblągu, na potrzeby realizacji projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynku zlokalizowanego w Elblągu przy ulicy Tysiąclecia 11 poprzez kompleksową termomodernizację”, w oparciu o zasadę konkurencyjności dokonano oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.

Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Zakład Ogólnobudowlany

inż. Mirosław Markiewicz

ul. Siedlecka 3

82-300 Elbląg

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie kryteria postawione w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w postępowaniu. Oferta uzyskała przy ocenie punktowej 97,78 pkt na 100 możliwych.

Added: 2017-06-22

Zapytanie ofertowe z dn. 22.06.2017r.

W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynku zlokalizowanego w Elblągu przy ulicy Tysiąclecia 11 poprzez kompleksową termomodernizację” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, działanie 4.2. Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP, OPEGIEKA Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane związane z termomodernizacją obiektu biurowego zlokalizowanego przy ul. Tysiąclecia 11 w Elblągu, zgodnie z zapytaniem ofertowym:

ZapytanieOfertowe_termomodernizacja_v1.0.pdf

Added: 2017-07-17

OPEGIEKA Sp. z o.o. informuje, iż jako Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego (zapytanie o cenę) z dn. 22.06.2017r.

Uzasadnienie:

Postępowanie obarczone było wadą, która mogła mieć wpływ na wynik postępowania.