Menu
pl
Projekty

 

 

 

 

TreeQuant - Opracowanie samouczącej się informatycznej platformy analitycznej wspomagającej proces zarządzania lasami w oparciu o dane obrazowe z kamer fotogrametrycznych oraz chmury punktów multi-spektralnego skanera laserowego

Całkowita wartość projektu – 2 777 700,00 PLN

Kwota dofinansowania – 1 596 340,75 PLN

Okres realizacji – 01.2018 – 01.2020

Program – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.2 Innowacyjne firmy, Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw

Celem projektu jest opracowanie "samouczącej" się informatycznej platformy analitycznej wspomagającej proces zarządzania lasami w oparciu o dane obrazowe z kamer fotogrametrycznych oraz chmury punktów multi-spektralnego skanera laserowego (LIDAR).

W trakcie budowy platformy zrealizowane zostaną prace badawcze w zakresie:

 • opracowania struktury sztucznej sieci neuronowej do celów klasyfikacji chmur punktów pochodzących z lotniczego skanowania laserowego
 • opracowania metodologii wykorzystania skanerów multi-spektralnych do wyznaczania gatunków drzew
 • opracowania metody przetwarzania danych z wielo-spektralnych skanerów laserowych w celu dostarczenia zarządcom lasów informacji wspierających podejmowanie decyzji w zakresie:
  • wyznaczania obszarów planowanych cięć
  • oceny możliwości cięcia pod kątem jego wpływu na środowisko naturalne
  • planowania lokalizacji składnic i szlaków zrywkowych
  • organizacji transportu z wykorzystaniem aktualnych systemów
  • oceny stanu odwodnienia
  • szacowania wywrotów i złomów po klęskach żywiołowych
 • opracowania metody wykorzystania danych pochodzących z wielo-spektralnych skanerów laserowych do celów identyfikacji i kwalifikacji odnowień naturalnych
 • opracowania metodologii ekstrakcji informacji wspomagających zarządzanie monitoringiem stanu drzewostanu i podszytu

Wynikiem bezpośrednim eksperymentalnych prac rozwojowych będzie prototypowa implementacja opracowanych na etapie badań przemysłowych metodologii w postaci modułów analitycznych w środowisku chmurowym. Dodatkowo opracowany zostanie prototyp dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne pozwalającej na dostęp do danych systemu w terenie (zarówno będąc w zasięgu sieci internetowej jak i w trybie offline). Aplikacja będzie również umożliwiać wysyłanie informacji i pomiarów z terenu bezpośrednio do systemu co pozwoli usprawnić pracę „samouczących się algorytmów”.