Menu
pl pl-PL / en
Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego

Mapy zagrożenia i powodziowego przygotowuje się w dwóch zestawawach tematycznych zawierających odpowiednio: obszary szczególnego zagrożenia powodzią, głębokości zalewów dla przepływów o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia, prędkości i kierunki przepływu wody.   

Mapy ryzyka powodziowego również przygotowuje się w dwu zestawach tematycznych. Pierwszy zestaw zawiera mapę ryzyka powodziowego z zagrożeniem dla ludności i potencjalnymi stratami, drugi zestaw to użytkowanie terenu wraz z obszarami i obiektami o szczególnym znaczeniu kulturowym, przyrodniczym lub gospodarczym. 

Przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego obszary stanowią podstawę do planowania zagospodarowania przestrzennego dla instytucji państwowych na różnym szczeblu zarządzania.