Menu
pl pl-PL / en
GESUT

GESUT czyli Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu to zbiór danych przestrzennych i opisowych (przedmiotowych i podmiotowych) dotyczących uzbrojenia terenu i podmiotach nim zarządzających. Poprzez uzbrojenie terenu rozumiemy wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia (Sieci Uzbrojenia Terenu – SUT) wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także budowle podziemne takie jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp. Wśród wielu danych o przewodach sieci uzbrojenia terenu wyróżnia się: materiał, z którego przewód jest wykonany, wymiary: poziomy i pionowy odcinka przewodu, status odcinka przewodu, przebieg odcinka przewodu, źródło danych o jego położeniu.

GESUT zakłada się na podstawie mapy zasadniczej, operatów inwentaryzacji powykonawczej, operatu ewidencji gruntów i budynków, materiałów znajdujących się w zasobie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych (ZUDP) i materiałów branżowych. GESUT zakłada się i prowadzi w formie bazy danych relacyjnie połączonej z mapą numeryczną.

GESUT jest podstawą dla założenia ewidencji branżowych przez podmioty zarządzające sieciami, uzupełnienia treści mapy zasadniczej oraz służy do celów inwestycyjnych, projektowych i realizacyjnych, a w szczególności dla zapobieżenia kolizjom istniejących i projektowanych SUT w ramach prac ZUDP.