Menu
pl pl-PL / en
Pomiary terenowe

Do wykonania map, obliczeń czy jakichkolwiek opracowań graficznych OPEGIEKA oferuje wykonywanie trzech rodzajów pomiarów terenowych. Pierwsze pomiary poziome są pomiarami sytuacyjnymi w wyniku, których otrzymuje się współrzędne x, y. Drugie pomiary to wysokościowe, z których otrzymuje się wartość współrzędnej "h" i trzecie pomiary są kombinacją pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, w wyniku których otrzymuje się współrzędne x, y i h. Pomiary te OPEGIEKA wykonuje technikami i metodami tj.: pomiary klasyczne biegunowe, GPS/RTK, niwelacje techniczne i trygonometryczne. Pomiary wykorzystywane mogą być przy: inwentaryzacji uzbrojenia technicznego terenu, hałd, wyrobisk, fotopunktów dla orientacji zdjęć lotniczych, kontrolnych pomiarach przemieszczeń i odkształceń budowli, pomiarach punktów znacznikowania na rurociągach polegających na wykryciu różnego rodzaju rurociągów oraz pomiarach w wyznaczonych punktach rurociągu.