Menu
pl pl-PL / en
Geoportale i wortale

MapPlus
Przestrzeń publiczna z czterech stron świata.

System powstał w wyniku realizacji projektu pt. "Badania w zakresie automatyzacji procesów przetwarzania oraz publikacji scen ukośnych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.2 Innowacyjne firmy, Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką.

Sceny ukośne to zdjęcia lotnicze wykonane pod kątem 40-45 stopni z czterech głównych kierunków geograficznych: północy, południa, wschodu i zachodu. Dzięki tej perspektywie odbiorca może w łatwy sposób rozpoznać i zinterpretować obiekty przestrzenne znajdujące się na ukośnych zdjęciach lotniczych. Pozyskane w ten sposób informacje stanowią postawę działań w wielu dziedzinach gospodarki:

 • Administracja lokalna – Badanie wpływu banerów reklamowych na przestrzeń publiczną.
 • Architektura – Projektowanie elewacji i detali architektonicznych budynków bazując na fasadach sąsiednich budynków.
 • Ochrona zabytków – Ocena wizualnego stanu budynków.
 • Podatki i opłaty – Występowanie nielegalnych banerów reklamowych, określanie wysokości opłat w zależności od powierzchni reklamowych.
 • Ochrona środowiska – analiza występowania, wpływu i zasięgu zjawisk przyrodniczych dla danej lokalizacji na podstawie scen ukośnych wykonanych w odstępie czasu.
 • Infrastruktura – prezentacja tempa i ilości prac budowanych na podstawie scen ukośnych wykonanych w odstępie czasu.
 • Ubezpieczenia nieruchomości – analiza prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyk związanych z nieruchomością na postawie wizualnego stanu technicznego budynku oraz budynków sąsiednich.
 • Rzeczoznawstwo majątkowe – określanie wartości nieruchomości na postawie wizualnego stanu technicznego budynku oraz budynków sąsiednich.

MapPlus to aplikacja internetowa, która prezentuje lotnicze sceny ukośne oraz umożliwia wykonywane zaawansowanych pomiarów obiektów trójwymiarowych. Zdjęcia lotnicze, wykonywane pod kątem 45 stopni z czterech kierunków, prezentują nie tylko górę, ale też przedstawiają boczne fragmenty obiektów przestrzennych np. fasady budynków. Pokrycie obszaru z 5 stron (z góry oraz 4 kierunków ukośnych) pozwala na wykonywanie wizualnych badań oraz pomiarów m.in. wysokości, powierzchni fasad, bilbordów czy połaci dachowych.

 
Narzędzia MapPlus
 • Wybór lokalizacji – Wyszukiwanie na podstawie adresu.
 • Prezentacja współrzędnych – Przestawienie współrzędnych kursora na mapie.
 • Porównywanie danych – Porównywanie w dwóch oknach różnych zbiorów zdjęć obejmujących ten sam teren.
 • Pomiar długości - Narzędzie służące do wykonywania pomiarów długości na zdjęciu lotniczym.
 • Pomiar kąta - Narzędzie służące do wykonywania pomiarów kąta na zdjęciu lotniczym.
 • Pomiar powierzchni - Narzędzie służące do wykonywania pomiarów powierzchni na zdjęciu lotniczym.
 • Pomiar wysokości - Narzędzie służące do wykonywania pomiarów wysokości na scenie ukośnej.
 • Pomiar powierzchni fasady - Narzędzie służące do wykonywania pomiarów powierzchni fasady na scenie ukośnej.
 • Pomiar powierzchni połaci dachowej, bilbordów - Narzędzie służące do wykonywania pomiarów powierzchni połaci dachowej, bilbordów na scenie ukośnej.
WEB GIS

Geoportal WEB GIS to rozwiązanie, pozwalające na obsługę wielu rodzajów danych przestrzennych i nie przestrzennych. Rozwiązanie zbudowane jest w nowoczesnej architekturze trójwarstwowej, zapewniającej elastyczność oraz wysoki poziom bezpieczeństwa i świadczonych usług. WEB GIS składa się z komponentów serwerowych i klienckich, obsługujących zarówno dane 2D i 3D.

Komponenty:

 • Serwer danych przestrzennych – WEB GIS Server,
 • Cienki klient GIS, geoportal – WEB GIS 2D,
 • Cienki klent GIS 3D – WEB GIS 3D.
WEB GIS Server

WEB GIS Server jest aplikacją serwerową udostępniającą dane przestrzenne w formie usług sieciowych, zdefiniowanych w Dyrektywie 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) oraz Ustawie o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej.

Kluczowe cechy

 • obsługa wielu źródeł danych, w tym baz danych Oracle, MS SQL PostGIS, danych wektorowych, danych rastrowych,
 • udostępnianie danych przestrzennych w postaci usług sieciowych: WMS 1.1.1 i 1.3.0, WFS 1.0.0, 1.1.0  2.0, WCS 1.0.0 ,1.1.1 2.0, TMS 1.0.0, WMTS 1.0.0.,
 • automatyczne generowanie „kafelków” dla warstw,
 • zaawansowane możliwości stylowania danych,
 • udostępnianie usług przetwarzania danych WPS, zawierającej ogromny zbiór funkcji przetwarzania danych,
 • zaawansowane zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami do usług i danych obsługiwanych przez serwer.
WEB GIS 2D

WEB GIS 2D jest rozwiązaniem kierowanym do instytucji i firm, posiadających dane przestrzenne, które chcą zaprezentować swoje dane szerszemu gronu użytkowników, jak również podmiotom, które poszukują rozwiązań analitycznych zorientowanych na informację przestrzenną. WEB GIS 2D jest rozwiązaniem obsługiwanym przez przeglądarkę internetową i nie wymaga instalacji dodatkowych narzędzi na komputerze użytkownika.

Kluczowe cechy

 • praca w oparciu o usługi przeglądania (OGC WMS), pobierania (OGC WFS) i przetwarzania (OGC WPS) danych przestrzennych, zgodnie z założeniami dyrektywy INSPIRE,
 • prezentowanie danych przestrzennych z własnych i zewnętrznych usług danych przestrzennych,
 • pełne wsparcie dla WMS TIME, pozwalające na prezentowanie danych zmiennych w czasie, w tym poprzez definiowanie i prezentowanie map animowanych,
 • narzędzia importu danych do systemu, z poziomu przeglądarki internetowej. Obsługiwane formaty min: ShapeFile, GML, KML, CSV, XLS, KML,
 • narzędzia zmiany prezentacji danych z własnych usług – rozbudowane narzędzie stylowania danych umożliwiające, poza standardowymi funkcjonalnościami, definiowanie wykresów kołowych i słupkowych oraz wykorzystanie funkcji przetwarzania danych w locie – np. generowanie map gęstości,
 • narzędzia analiz danych przestrzennych,
 • możliwość łączenia danych opisowych i przestrzennych – tworzenie nowych warstw tematycznych,
 • rozbudowane narzędzia wydruków,
 • pomiary na mapie,
 • eksport danych,
 • obsługa wielu układów współrzędnych,
 • możliwość pracy w infrastrukturze klienta i w Data Center.
WEB GIS 3D

WEB GIS 3D jest rozszerzeniem rozwiązania WEB GIS, pozwalającym na prezentację danych przestrzennych w widoku 3D. Do pracy z komponentem WEB GIS 3D wystarczy przeglądarka internetowa, wspierająca technologię WebGL (Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer 11).

Kluczowe cechy

 • praca w oparciu o technologię WebGL,
 • wyświetlanie numerycznego modelu terenu NMT,
 • prezentację danych pochodzących z usług WMS „naciągniętych” na model 3D terenu,
 • generowanie i prezentację danych 3D na podstawie danych 2D, np. wyświetlanie brył budynków, zbudowanych z danych EGiB, których wysokość określona jest na podstawie informacji o ilości kondygnacji,
 • prezentowanie teksturowanych modeli budynków – obsługiwany format KMZ,
 • prezentowanie danych zmiennych w czasie.