Menu
pl pl-PL / en
Systemy informacji przestrzennej

System informacji przestrzennej to rozwiązanie informatyczne, ukierunkowane na przechowywanie, przetwarzanie, zarządzanie, udostępnianie i publikowanie danych przestrzennych. Oferta OPEGIEKA obejmuje zbudowanie SIP w rozwiązaniach klasy desktop lub nowoczesnych rozwiązaniach sieciowych, obsługiwanych przez przeglądarkę internetową.

Analiza potrzeb klienta

Jedną ze świadczonych usług OPEGIEKA w zakresie usług GIS jest analiza potrzeb klienta. Wielu klientów utożsamia SIP z geoportalem, służącym do publikacji map i danych przestrzennych. Jednak obecne rozwiązania, zarówno desktop jak i rozwiązania sieciowe, pozwalają na przetwarzanie oraz zaawansowane analizy danych przestrzennych, dostarczając informacji, które mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej klienta na rynku. Analizując dane klienta, sposób ich pozyskiwania i aktualizowania w połączeniu z analizą zakresu jego działalności i potrzeb, OPEGIEKA jest w stanie zaproponować optymalne rozwiązanie, pozwalające w maksymalnym stopniu wykorzystać potencjał informacji zawarty w danych klienta.

Pozyskiwanie danych do budowy SIP

Gromadzenie danych do SIP odbywa się poprzez ich bezpośrednie wprowadzanie do systemu lub poprzez transfer danych, czyli wprowadzanie danych pochodzących z innych systemów. Jako źródło danych OPEGIEKA wykorzystuje wyniki pomiarów geodezyjnych, pomiary GPS, mapy topograficzne, mapy tematyczne, obrazy satelitarne, zdjęcia lotnicze, wyniki pomiarów specjalistycznych, rejestry danych statystycznych, zestawienia tabelaryczne oraz inne istniejące systemy informacyjne i bazy danych. W zależności od zastosowania i przeznaczenia budowanego systemu oraz w celu dostosowania struktur i organizacji danych przestrzennych, gromadzone dane podlegają procesom przekształcania takim jak: transformacje układów współrzędnych, przetwarzanie arkuszowe (dzielenie, łączenie, uzgadnianie styków), przekształcenia danych wektorowych, przekształcenia danych rastrowych, tworzenie topologii, indeksowanie baz danych przestrzennych. 

Doradztwo w zakresie doboru oprogramowania

Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań klasy GIS. Są to zarówno rozwiązania komercyjne, darmowe, desktopowe i sieciowe. Analiza potrzeb i możliwości finansowych klienta pozwala OPEGIEKA zaproponować rozwiązanie, które będzie optymalne pod kątem funkcjonalnym oraz cenowym.

Budowa i wdrażanie SIP

Budowa i wdrażanie SIP jest w większości przypadków zadaniem, wymagającym dogłębnej analizy wymagań, dostępnych danych oraz oczekiwań i potrzeb klienta. Zebranie odpowiednich informacji pozwala na wybór optymalnego rozwiązania, jego budowę i późniejsze wdrożenie. OPEGIEKA posiada doświadczenie w zakresie budowy i wdrażania systemów informacji przestrzennej „szytych na miarę” oraz budowanych ze standardowych komponentów, nie wymagających dostosowania. Wdrażane rozwiązania, w zależności od potrzeb, budowane są z komponentów wolnego oprogramowania lub narzędzi GIS firmy Intergraph.

Technologia

Rozwiązania SIP OPEGIEKA bazują na:

  • oprogramowaniu Intergraph,
  • wolnym oprogramowaniu,
  • relacyjnych bazach danych Oracle, MS SQL, PostGIS,
  • autorskich rozwiązaniach.