Menu
pl pl-PL / en
Harmonizacja danych

OPEGIEKA jest realizatorem prac z zakresu harmonizacji baz danych BDOT10k oraz ATKIS. Harmonizacja to zapewnienie dostępu do danych przestrzennych przy pomocy usług sieciowych w reprezentacjach, które pozwalają na łączenie tych danych w spójną całość z wykorzystaniem jednolitej specyfikacji produktów i usług. Na harmonizację baz danych składa się harmonizacja danych przestrzennych oraz harmonizacja zarządzania tymi bazami. Proces harmonizacji baz danych jest wieloetapowy – składają się na niego:

  • analiza źródeł,
  • zdefiniowanie reguł mapowania,
  • konwersja danych,
  • transformacja współrzędnych,
  • przygotowanie magazynu do przechowywania zharmonizowanymi danych,
  • dostosowanie warstwy aplikacji do zarządzania zharmonizowanymi danymi.

Dobór środowiska wykorzystywanego do realizacji wymienionych procedur jest ściśle uzależniony od celu biznesowego, któremu służyć ma harmonizacja baz danych. Efekt wynikowy, jakim są zestandaryzowane dane przestrzenne pochodzące z różnych źródeł i systemów informatycznych może służyć do wizualizacji danych oraz realizacji zagadnień analitycznych z zakresu fizjografii, urbanistyki, ochrony środowiska i przyrody, infrastruktury technicznej, systemów zjawisk klimatycznych, ochrony przed zagrożeniami, planowania krajobrazu, ekonomii, socjologii, architektury i dziedzictwa kulturowego.