Menu
pl pl-PL / en
Mapy topograficzne

OPEGIEKA przygotowuje mapy topograficzne w poniższych skalach zgodnie z wymaganiami i potrzebami klienta.

BDOT10k

Baza danych obiektów topograficznych zwana BDOT10k, to baza, w której gromadzone są informacje o obiektach topograficznych obejmujące: lokalizację przestrzenną obiektów w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych; charakterystykę obiektów; kody kartograficzne; metadane obiektów. Na bazę składają się następujące klasy obiektów: sieć wodna; sieć komunikacyjna; sieć uzbrojenia terenu; pokrycie terenu; budynki, budowle i urządzenia; kompleksy użytkowania terenu; tereny chronione; jednostki podziału terytorialnego; obiekty inne. Na podstawie danych zawartych w BDOT10k można opracować mapy topograficzne, są również podstawą opracowania bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, zwanej BDOO.

Mapa topograficzna 1:10 000

Mapy topograficzne obecnie opracowywane są na podstawie: danych zawartych w BDOT10k, w procesie ich generalizacji, wizualizacji i redakcji kartograficznej; danych zawartych w numerycznym modelu rzeźby terenu oraz danych zawartych w Państwowym Rejestrze Nazw Geograficznych. Treść arkusza mapy stanowią: symbole kartograficzne reprezentujące obiekty BDOT10k; nazwy i opisy objaśniające, wygenerowane na podstawie danych z BDOT10k oraz Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych; symbole kartograficzne reprezentujące obiekty wygenerowane z numerycznego modelu rzeźby terenu, będące prezentacją rzeźby terenu; odatkowe dane geometryczne, w szczególności: kontury rozgraniczające pokrycie terenu, granice administracyjne, strzałki kierunku biegu cieków, strzałki wylotów dróg i linii kolejowych na granicy arkusza; elementy poza ramkowe, w tym: ozdobna ramka, opisy i legenda mapy.

Mapa topograficzna 1:50 000 (VMap LEVEL 2)

Mapa wektorowa poziomu 2 to baza danych geoprzestrzennych o szczegółowości właściwej dla mapy w skali 1:50 000. Obiekty zgrupowano w następujących kategoriach tematycznych: granice, rzeźba terenu, hydrografia, przemysł, fizjografia, obiekty socjalno-kulturalne, transport, uzbrojenie, terenu i roślinność. Kartograficzną prezentacją tych danych jest mapa topograficzna w skali 1:50 000 odpowiadająca standardom NATO.     

Mapa topograficzna 1:25 000 (VMap LEVEL 3)

Mapa wektorowa poziomu 3 to baza danych geoprzestrzennych o szczegółowości właściwej dla mapy w skali 1:25 000. Obiekty zgrupowane są w kategoriach tematycznych: granice, rzeźba terenu, hydrografia, przemysł, fizjografia, obiekty socjalno-kulturalne, transport, uzbrojenie, terenu i roślinność. Kartograficzną prezentacją tych danych jest mapa topograficzna w skali 1:25 000 odpowiadająca standardom NATO.