Menu
pl pl-PL / en
Procedury prawne

Podziały terenów zurbanizowanych

Podział nieruchomości na terenach posiadających plan zagospodarowania przestrzennego lub terenów, dla których istnieje obowiązek sporządzenia takich planów, regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Postępowanie o geodezyjny podział nieruchomości jest postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Podziały terenów rolnych

Podział nieruchomości na terenach rolnych regulują przepisy kodeksu cywilnego. Podział gruntów rolnych nie wymaga wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

Podziały, wznowienia, ustalenia i rozgraniczenia nieruchomości

OPEGIEKA oferuje wykonywanie prac ewidencyjnych przy wznowieniach i ustaleniach granic nieruchomości obejmujących cieki wodne, przy regulacji granic rzek i jezior oraz inwestycjach drogowych łącznie z niezbędną dokumentacją. OPEGIEKA wykonuje także podziały nieruchomości w celu przeniesienia praw własności na rzecz nowego właściciela (sprzedaż, darowizna) lub w przypadku wznowienia granic w celu wskazania dokąd sięga prawo własności właściciela nieruchomości.