Menu
pl pl-PL / en
Wyceny nieruchomości

OPEGIEKA wykonuje wyceny nieruchomości dla organów administracji państwowej i samorządowej oraz osób prawnych i fizycznych. Oferta obejmuje wyceny:

 • nieruchomości handlowych,
 • nieruchomości biurowych,
 • nieruchomości mieszkalnych,
 • magazynów,
 • nieruchomości przemysłowych,
 • nieruchomości rolnych,
 • gruntów inwestycyjnych.

Cele, dla których wykonywane są wyceny to  między innymi :  

 • określenie wartości nieruchomości do sprzedaży (gruntowych niezabudowanych, zabudowanych, lokalowych),
 • określenie bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
 • określenie wartości nieruchomości do ustalenia wysokości odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości pod drogi, koleje, na inne cele publiczne ,
 • określenie wartości nieruchomości gruntowych oddawanych w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, użytkowanie, do ustalenia opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste,
 • określenie wartości nieruchomości do naliczenia renty planistycznej,
 • określenie wartości nieruchomości do naliczenia opłat adiacenckich z tytułu wybudowanych urządzeń infrastruktury technicznej, podziału nieruchomości,
 • określenie wartości służebności przesyłu.