Menu
pl pl-PL / en
Arkusze organizacyjne

System informatyczny wspomagający przygotowanie arkuszy organizacyjnych placówki oraz analizowanie i przetwarzanie zawartych w nich danych zarówno przez placówki, jak i Organ prowadzący.

Arkusz organizacyjny przedszkola
 • tworzenie planu pracy przedszkola
 • automatyczne wyliczanie liczby etatów i godzin ponadwymiarowych pracowników pedagogicznych
 • tworzenie organizacji pracy zajęć specjalistycznych
 • tworzenie organizacji pracy zajęć dodatkowych
 • ewidencja etatów pracowników administracji i obsługi
 • tworzenie zestawień i raportów
 • sprawdzanie korelacji
 • analiza kosztów placówki
Arkusz organizacyjny szkoły
 • tworzenie organizacji pracy oddziałów i pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi
 • możliwość przydziału godzin dyrektorskich, tworzenia łączeń międzyoddziałowych i podziału na grupy
 • tworzenie zestawień i raportów
 • kontrola poprawności wprowadzonych przydziałów
 • analiza kosztów placówki
Korzyści dla Klienta
 • optymalizacja wykorzystania zasobów ludzkich w procesie dydaktycznym
 • kompleksowa informacja o strukturze podległych jednostek w szczególności w strukturze oddziałów i grup oraz kadrze realizującej zadania dydaktyczne
 • zmniejszenie pracochłonności oraz żmudnego sprawdzania arkuszy pod względem kompletności i zgodności z wymogami - automatyczna weryfikacja arkuszy
 • rzetelność przesyłanych danych dzięki zastosowaniu mechanizmów kontrolnych
 • oszczędność czasu i nakładu pracy dzięki zastosowaniu mechanizmów kontrolnych oraz możliwości przeglądania szczegółowo pojedynczego arkusza każdej placówki lub dostępu do zbiorczych podsumowań statystycznych
 • przechowywanie arkuszy obecnych oraz archiwalnych w repozytorium
 • zbiorcza informacja na temat kadry i realizowanych przez nią godzin dydaktycznych, w tym godzin wymiarowych i ponadwymiarowych
 • ujednolicenie terminologii przedmiotów i zawodów. Jednolite słowniki organizacyjne zapewniają spójność danych
 • zatwierdzanie w pełni elektronicznych wersji arkusza organizacyjnego (projekt + aneks)
 • wydruk wszystkich standardowych dokumentów będących podstawą do zatwierdzania projektu organizacji, a także aneksu do arkusza
 • bieżące dokonywanie podsumowań i zestawień