Menu
pl pl-PL / en
Ortofotomapa, NMT, NMPT

Ortofotomapa

Ortofotomapa powstaje z przetworzenia i połączenia serii zdjęć lotniczych lub obrazów satelitarnych. Charakteryzuje się brakiem zniekształceń terenu, jednorodną tonacją kolorów oraz jednolitą skalą dla całego obszaru przedstawionego na obrazie. Parametrem świadczącym o jakości ortofotomapy jest rozdzielczość przestrzenna (ang. GSD), która określa wielkość piksela w terenie, najczęściej opracowywania mają piksel o wielkości:

 • 0,35-0,25m – dobra jakość – pozwala na identyfikacje i pomiar podstawowych obiektów topograficznych (np. drogi, budynki),
 • 0,25-0,10m – wysoka jakość – optymalna dla obszarów zurbanizowanych, można wyróżnić krawędzie płyt chodnikowych, pasów drogowych, elementy armatury naziemnej,
 • 0,10-0,03m – bardzo wysoka jakość – rozpoznawalne są drobne szczegóły, np. krawędzie dachówek, pojedyncze osoby.

Usługa OPEGIEKA obejmuje dostarczenie ortofotomapy w formach:

 • barw rzeczywistych – RGB – obrazuje barwy rzeczywiste światła widzialnego,
 • monochromatycznej – B/W – obrazuje barwy w odcieniach szarości,
 • bliskiej podczerwieni – CIR (ang. Color InfraRed) – ujawnia stan zdrowia roślin,
 • termalnej – przedstawia rozkład emisji promieniowania cieplnego,
 • nocnej – ukazuje rozmieszczenie  sztucznego światła na terenach zurbanizowanych,
 • fotoszkicu – cechami zbliżony do ortofotomapy, jednak uzyskany w krótszym czasie.

NMT

Numeryczny Model Terenu to numeryczna reprezentacja powierzchni terenu, na którą składa się zorganizowany zbiór wybranych punktów powierzchni oraz algorytmy interpolacyjne umożliwiające odtworzenie kształtu powierzchni terenu. Źródłem danych dla NMT są: bezpośrednie pomiary geodezyjne, materiały kartograficzne, pomiary fotogrametryczne, lotnicze skanowanie laserowe oraz interferometria radarowa. Najczęściej tworzone są dwa podstawowe typy NMT: regularny w postaci prostokątnej siatki punktów GRID i nieregularny w postaci siatki trójkątów TIN.

NMPT

NMT to cyfrowy zapis ukształtowania gruntu, a NMPT dodatkowo uwzględnia zapis o pokrycie roślinne, budynki i obiekty inżynieryjne. Model  opiera się na zbiorze odpowiednio wybranych punktów leżących na tej powierzchni oraz algorytmów umożliwiających jej odtworzenie w wybranym obszarze.

W procesie tworzenia modeli OPEGIEKA stosuje następujące metody pozyskiwania danych:

 • kartograficzna – przetwarzanie dotychczasowych opracowań kartograficznych,
 • pomiary terenowe – bezpośrednie pomiary tachimetrem lub urządzeniem GPS,
 • technologia LIDAR – lotnicze skanowanie terenu laserem,
 • pomiary fotogrametryczne – na podstawie zdjęć lotniczych lub satelitarnych: automatyczne powiązanie obrazów lub manualny pomiar stereoobrazów).