Menu
pl pl-PL / en
Ewidencja dróg i mostów

Zakładanie czy aktualizacje ewidencji dróg i mostów OPEGIEKA wykonuje w systemie Wspomagania Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym (WZDR). Prace polegają na pozyskaniu aktualnych map zasadniczych i ewidencyjnych oraz na ich podstawie wprowadzeniu danych o zdarzeniach drogowych do systemu. Niezbędna jest również weryfikacja terenowa w zakresie oznakowania poziomego i pionowego. Na życzenie klienta OPEGIEKA wykonuje również fotorejestrację drogową, która zapisywana jest w formie zdjęć i filmu a następnie dołączana do systemu. WZDR zawiera w sobie ewidencje wypadków drogowych, którą zakłada się na podstawie danych o wypadkach otrzymanych z Policji oraz od wybranych największych firm ubezpieczeniowych. Ewidencje wypadków zakłada się dla danego roku oddzielnie. W ramach aktualizacji wykonywane są także przeglądy okresowe i oceny stanu nawierzchni dróg.