Projekty UE

GEOMONITOR

GEOMONITOR

GEOMONITOR - Eksperymentalna adaptacja metod aerogeofizycznych dla opracowania narzędzi efektywnego monitorowania stanu wałów przeciwpowodziowych i innych liniowych obiektów infrastruktury lądowej

 

Całkowita wartość projektu - 9 424 651,68 PLN

Kwota dofinansowania - 1 345 275,54 PLN

Okres realizacji - 04.2014 – 10.2015

Program - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013; Priorytet I „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych”

 

Cel - Celem podstawowym projektu jest wytworzenie mobilnego systemu monitorowania wałów dla stałej weryfikacji ich stanu i prewencyjnego mapowania obiektów jako narzędzie dla wczesnego ostrzegania i optymalizacji zarządzania ryzykiem powodziowym przy wykorzystaniu technik geofizycznych oraz geotechnicznych. Ponadto zakłada się wykorzystanie systemu w procesie monitorowania wałów w trakcie wysokich stanów wód i przekroczeń stanów alarmowych dla wskazań prawdopodobnych miejsc przerwania wału.

 

Zapytanie ofertowe z dn. 28 października 2014

W związku z realizacją Projektu „Eksperymentalna adaptacja metod aerogeofizycznych dla opracowania narzędzi efektywnego monitorowania stanu wałów przeciwpowodziowych i innych liniowych obiektów infrastruktury lądowej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet I, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych, OPEGIEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu ogłasza konkurs ofert, którego przedmiotem jest zakup laboratoryjnej platformy latającej. Oferty należy złożyć do 04 listopada 2014r. do godziny 13:00 w siedzibie przedsiębiorstwa, przy alei Tysiąclecia 11 w Elblągu (kod pocztowy 82-300).

 

Oferty złożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia ofert. Nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert częściowych. Nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert wariantowych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu oraz specyfikacji zamówienia są dostępne pod adresem poczta@opegieka.pl lub pod numerem telefonu 55 237 60 00.

 

Zapytanie ofertowe z dn. 10 czerwca 2015

W związku z realizacją projektu "Eksperymentalna adaptacja metod aerogeofizycznych dla opracowania narzędzi efektywnego monitorowania stanu wałów przeciwpowodziowych i innych liniowych obiektów infrastruktury lądowej", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2014; Priorytet I, „Badania i rozwój nowoczesnych technologii", działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych", zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na zakup elementów dodatkowych do laboratoryjnej platformy latającej, na potrzeby w/w projektu. Poniżej szczegóły odnośnie zapytania cenowego:

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuję dostawę materiałów i części do budowy systemu stabilizacji drona w postaci:

 - sterownik General Electric UDD020 - 1 szt.
 - moduł analogowy General Electric UEX626 - 1 szt.
 - moduł pozycjonowania General Electric Versa Motion - 1 szt.
 - silnik 500 W z hamulcem + driver mocy - 2 kpl.
 - pręt gwintowany fi 12 mm dł. 2 m utwardzany - 5 szt.
 - przekładnia śrubowa/ślimakowa utwardzana - 10 szt.
 - łożyska dla wału pędni o średnicy otworu wewn. 12 mm - 20 szt.
 - profil Alu PA 4 o przekroju 40x40 mm - 10 m

 

Pełen zakres zadania obejmuje dostawy elementów zdefiniowanych w opisie przedmiotu zamówienia. Termin wykonania zamówienia: 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Kryteria oceny: Cena 100%, Termin składania ofert: oferty należy złożyć drogą mailową w terminie do 16.06.2015r. do godziny 9:00 na adres mailowy zamawiającego poczta@opegieka.pl z dopiskiem „Oferta - POIG-363/13 GEOMONITOR".

 

Tryb rozpatrzenia ofert: Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia ofert. Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu - zgodnie z zasadą konkurencyjności - przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje mailowo Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz terminie podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Umowa zostanie przekazana wybranemu Oferentowi wraz z informacją o wyłonieniu.

 

Uwagi końcowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyłonienia wykonawcy w ramach niniejszego zapytania bez podawania przyczyny. Osobami do kontaktu z ramienia Zamawiającego są:
 - w sprawach technicznych dotyczących szczegółów konstrukcji drona Jakub Krawczyk 055/237 60 41,
 - w sprawach formalnych Katarzyna Greczycho 055/237 60 48.

 

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Kliknij tutaj po wskazówki dojazdu.

Aleja Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00

fax +48 (55) 237 60 01

Adres e-mail:

poczta@opegieka.pl

Bądź z nami na:

FacebookLinkedIn