Projekty UE

NUBILUM

NUBILUM

NUBILUM - Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem autonomicznego ekosystemu chmurowego dla systemów geoinformacyjnych i innych systemów wykorzystujących big data

 

Całkowita wartość projektu - 6 091 991,00 PLN

Kwota dofinansowania - 4 415 073,98 PLN

Okres realizacji - 10.2015 – 07.2018

 

Program - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020; Priorytet I; Działanie 1.1 "Projekty B+R Przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 "Badania Przemysłowe i Prace Rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa"

 

Cel - Celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych zmierzających do opracowania innowacyjnej w skali świata technologii przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej zapewniającej niezależność od platformy informatycznej. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez opracowanie nowatorskiego podejścia gospodarowania zasobami platformy informatycznej poprzez wyeliminowanie sprzętowych macierzy dyskowych wraz z opracowaniem mechanizmów migracji ekosystemu chmurowego i działającego w nim systemu geoinformacyjnego. W miejsce macierzy dyskowych zastosowana zostanie technologia inteligentnych komponentów sieciowych w postaci węzłów systemu stanowiących abstrakcyjną pamięć masową.

 

Zapytanie ofertowe z dn. 18.10.2017

 

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu badawczo-rozwojowego pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem autonomicznego ekosystemu chmurowego dla systemów geoinformacyjnych i innych systemów wykorzystujących big data”, zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2014 poz. 1620, z późn. zm.).

Wartość projektu: 6 091 991,10 zł

Wartość dofinansowania projektu: 4 415 073,98 zł

Okres realizacji projektu: 10.2015 – 07.2018

Koszty kwalifikowane w projekcie:

 • (W) Koszty wynagrodzeń wraz z narzutami osób zaangażowanych w realizację projektu,
 • (Op) Koszt amortyzacji sprzętu wykorzystywanego do realizacji projektu,
 • (O) Koszty pośrednie stanowiące 17% kosztów kwalifikowanych.

Audyt zewnętrzny należy przeprowadzić zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. 2011 Nr 207, poz. 1237) oraz zgodnie z wytycznymi dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe opracowanymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Termin składania ofert

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 25.10.2017 r. godz. 15:00.

 

Miejsce i sposób składania ofert

 1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres:

OPEGIEKA Sp. z o.o.

 1. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg

lub przesłać e-mailem na adres: rozwoj@opegieka.pl

 1. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 25.10.2017 r. godz. 15:00.
 2. W przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej decyduje data i godzina wpływu oferty na ww. adres.
 3. Oferta powinna zawierać podpisy oraz parafy osób uprawnionych lub upoważnionych przez Wykonawcę oraz numerację zapisanych stron. Oferty sporządzane metodą odręczną powinny być czytelne.
 4. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny zostać podpisane i zeskanowane, zapisane w postaci pliku PDF.
 5. Oferta przesłana drogą elektroniczną powinna zawierać temat wiadomości „Nubilum - audyt”.
 6. Oferta papierowa powinna być umieszczona w zaklejonej kopercie z wyraźnym napisem „Oferta Nubilum - audyt”.

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pytania należy kierować do Pani Doroty Licznerskiej na adres dorota.licznerska@opegieka.pl. Na pytania Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 2 dni przed ostateczną datą złożenia ofert.

 

Pełna treść zapytania ofertowego

Pobierz załącznik

 

Informacja o wybranym wykonawcy:

Po przeprowadzeniu analizy ofert, w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (zapytanie o cenę), dotyczącym wyboru Wykonawcy audytu zewnętrznego projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem autonomicznego ekosystemu chmurowego dla systemów geoinformacyjnych i innych systemów wykorzystujących big data”, dokonano oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.

Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Zespół Biegłych Rewidentów SALDO-KREDYT Sp. z o.o.

 1. Starowiejska 24/1

81-356 Gdynia

 

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie kryteria postawione w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w postępowaniu. Oferta uzyskała przy ocenie punktowej 100,00 pkt na 100 możliwych.

 

Zapytania ofertowe z dn. 11 maja 2017

Analityk-projektant Storage

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług badawczych obejmujących badania przemysłowe oraz prace rozwojowe poprzez zatrudnienie w ramach umowy zlecenie na stanowisku

Analityk-projektant Storage. Okres realizacji zamówienia 1.06.2017 – 30.03.2018. Z uwagi na możliwe zmiany harmonogramu projektu możliwe jest skrócenie lub wydłużenia okresu realizacji zamówienia umowy o maksymalnie o 3 miesiące.

 

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie zleconych prac badawczo-rozwojowych przez zaangażowanego pracownika naukowo-badawczego na stanowisku Analityk-projektant Storage, będących podstawą do opracowania architektury modelu ekosystemu chmurowego wraz z systemem geoinformacyjnym, zapewniającego możliwość migracji systemów z jednej platformy informatycznej na inną platformę informatyczną.

 

Termin składania ofert

do dnia 19-05-2017 do godziny 23:59

 

Miejsce i sposób składania ofert

 1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: OPEGIEKA Sp. z o.o. aleja Tysiąclecia 11;82-300 Elbląg lub przesłać e-mailem na adres: rozwoj@opegieka.pl.
 2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 19.05.2017.
 3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data dostarczenia do siedziby zamawiającego.
 4. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny zostać podpisane i zeskanowane, zapisane w postaci pliku PDF.
 5. Oferta przesłana drogą elektroniczną powinna zawierać temat wiadomości „Nubilum etap 3 – Specjalista Analityk-Storage”.
 6. Oferta papierowa powinna być umieszczona w zaklejonej kopercie z wyraźnym napisem „Oferta Nubilum  etap 3 – Specjalista Analityk-Storage”.

 

Szczegółowy opis zamówienia oraz warunki udziału

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1033474

 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

rozwoj@opegieka.pl

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

 1. Pytania merytoryczne należy kierować do Pana Krzysztofa Pytlińskiego na adres krzysztof.pytliński@opegieka.pl. Na pytania techniczne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 2 dni przed datą złożenia ofert.
 2. W sprawach formalnych należy kontaktować się z Panią Dorotą Licznerską – pod numerem telefonu 55 237 60 39 (w godz. 8:00-15:00) lub na adres dorota.licznerska@opegieka.pl.

 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Elbląg Miejscowość: Elbląg

 

Załączniki

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1033474

 

Informacja o wybranym wykonawcy:

Po przeprowadzeniu analizy ofert, w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (zapytania o cenę), dotyczącym wyboru kandydata na stanowisko Analityka Projektanta Storage, w ramach projektu „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem autonomicznego ekosystemu chmurowego dla systemów geoinformacyjnych i innych systemów wykorzystujących big data”, w oparciu o zasadę konkurencyjności dokonano oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.
Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Pana:

Piotr Pisz

 

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie kryteria postawione w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w postępowaniu.
Oferta uzyskała przy ocenie punktowej 100,00pkt na 100 możliwych.

 

Specjalista Object-Storage

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług badawczych obejmujących badania przemysłowe oraz prace rozwojowe poprzez zatrudnienie w ramach umowy zlecenie na stanowisku Specjalista Object-Storage. Okres realizacji zamówienia 1.06.2017 – 30.03.2018. Z uwagi na możliwe zmiany harmonogramu projektu możliwe jest skrócenie lub wydłużenia okresu realizacji zamówienia umowy o maksymalnie o 3 miesiące.

 

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie zleconych prac badawczo-rozwojowych przez zaangażowanego pracownika naukowo-badawczego na stanowisku Specjalista Object-Storage, będących podstawą do opracowania architektury modelu ekosystemu chmurowego wraz z systemem geoinformacyjnym, zapewniającego możliwość migracji systemów z jednej platformy informatycznej na inną platformę informatyczną.

Termin składania ofert

do dnia 19-05-2017 do godziny 23:59

Miejsce i sposób składania ofert

 1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: OPEGIEKA Sp. z o.o. aleja Tysiąclecia 11; 82-300 Elbląg lub przesłać e-mailem na adres: rozwoj@opegieka.pl
 2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 19.05.2017 r.
 3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data stempla pocztowego.
 4. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny zostać podpisane i zeskanowane, zapisane w postaci pliku PDF.
 5. Oferta przesłana drogą elektroniczną powinna zawierać temat wiadomości „Nubilum etap 3 – Specjalista Object-Storage”.
 6. Oferta papierowa powinna być umieszczona w zaklejonej kopercie z wyraźnym napisem „Oferta Nubilum etap 3 – Specjalista Object-Storage”.

Szczegółowy opis zamówienia oraz warunki udziału

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1033479

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

rozwoj@opegieka.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

 1. Pytania merytoryczne należy kierować do Pana Krzysztofa Pytlińskiego na adres krzysztof.pytliński@opegieka.pl. Na pytania techniczne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 2 dni przed datą złożenia ofert.
 2. W sprawach formalnych należy kontaktować się z Panią Dorotą Licznerską – pod numerem telefonu 55 237 60 39 (w godz. 8:00-15:00) lub na adres dorota.licznerska@opegieka.pl.

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Elbląg Miejscowość: Elbląg

Załączniki

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1033479

Informacja o wybranym wykonawcy:

Po przeprowadzeniu analizy ofert, w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (zapytania o cenę), dotyczącym wyboru kandydata na stanowisko Specjalisty Object-Storage, w ramach projektu „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem autonomicznego ekosystemu chmurowego dla systemów geoinformacyjnych i innych systemów wykorzystujących big data”, w oparciu o zasadę konkurencyjności dokonano oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.
Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Pana:

Piotr Szewczuk

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie kryteria postawione w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w postępowaniu.
Oferta uzyskała przy ocenie punktowej 100,00pkt na 100 możliwych.

Specjalista Unix-Storage

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług badawczych obejmujących badania przemysłowe oraz prace rozwojowe poprzez zatrudnienie w ramach umowy zlecenie na stanowisku Specjalista Unix-Storage. Okres realizacji zamówienia 1.06.2017 – 31.03.2018. Z uwagi na możliwe zmiany harmonogramu projektu możliwe jest skrócenie lub wydłużenia okresu realizacji zamówienia umowy o maksymalnie o 3 miesiące.

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie zleconych prac badawczo-rozwojowych przez zaangażowanego pracownika naukowo-badawczego na stanowisku Specjalista Unix- Storage, będących podstawą do opracowania architektury modelu ekosystemu chmurowego wraz z systemem geoinformacyjnym, zapewniającego możliwość migracji systemów z jednej platformy informatycznej na inną platformę informatyczną.

Termin składania ofert

do dnia 19-05-2017 do godziny 23:59

Miejsce i sposób składania ofert

 1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: OPEGIEKA Sp. z o.o. aleja Tysiąclecia 11; 82-300 Elbląg lub przesłać e-mailem na adres: rozwoj@opegieka.pl
 2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 19.05.2017 r
 3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpłynięcia do siedziby zamawiającego.
 4. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny zostać podpisane i zeskanowane, zapisane w postaci pliku PDF.
 5. Oferta przesłana drogą elektroniczną powinna zawierać temat wiadomości „Nubilum etap 3 – Specjalista Unix-Storage”.
 6. Oferta papierowa powinna być umieszczona w zaklejonej kopercie z wyraźnym napisem „Oferta Nubilum etap 3 – Specjalista Unix-Storage”.

Szczegółowy opis zamówienia oraz warunki udziału

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1033488

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

rozwoj@opegieka.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

 1. Pytania merytoryczne należy kierować do Pana Krzysztofa Pytlińskiego na adres krzysztof.pytliński@opegieka.pl. Na pytania techniczne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 2 dni przed datą złożenia ofert.
 2. W sprawach formalnych należy kontaktować się z Panią Dorotą Licznerską – pod numerem telefonu 55 237 60 39 (w godz. 8:00-15:00) lub na adres dorota.licznerska@opegieka.pl.

 

Kategoria ogłoszenia

Usługi

 

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Elbląg Miejscowość: Elbląg

 

Załączniki

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1033488

 

Informacja o wybranym wykonawcy:

Po przeprowadzeniu analizy ofert, w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (zapytania o cenę), dotyczącym wyboru kandydata na stanowisko Specjalisty Unix-Storage, w ramach projektu „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem autonomicznego ekosystemu chmurowego dla systemów geoinformacyjnych i innych systemów wykorzystujących big data”, w oparciu o zasadę konkurencyjności dokonano oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.
Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Pana:

Sławomir Siemaszko

 

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie kryteria postawione w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w postępowaniu.
Oferta uzyskała przy ocenie punktowej 100,00pkt na 100 możliwych.

 

 

Zapytania ofertowe z dn. 06 lipca 2016

Analityk-projektant Storage

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Analityk-projektant Storage w celu udziału w badaniach przemysłowych mających na celu realizację zadań badawczych na etapie badań przemysłowych, w szczególności przeprowadzenia analizy potrzeb, opracowania wymagań, zaprojektowania architektury oraz przygotowania implementacji obiektowej pamięci masowej w ekosystemie chmurowym wraz z posadowionym w nim systemem geoinformacyjnym.

 

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie zleconych prac badawczo-rozwojowych przez zaangażowanego pracownika naukowo-badawczego na stanowisku Analityk-projektant Storage, będących podstawą do opracowania nowej, efektywnej, skalowalnej i bezpiecznej technologii tworzenia autonomicznych ekosystemów chmurowych, służących do wdrażania systemów IT.

 

Termin składania ofert

do dnia 13-07-2016 do godziny 23-59-59

 

Miejsce i sposób składania ofert

 1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: OPEGIEKA Sp. z o.o. aleja Tysiąclecia 11;82-300 Elbląg lub przesłać e-mailem na adres: poczta@opegieka.pl
 2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 13.07.2016
 3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data dostarczenia do siedziby zamawiającego.
 4. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny zostać podpisane i zeskanowane, zapisane w postaci pliku PDF.
 5. Oferta przesłana drogą elektroniczną powinna zawierać temat wiadomości „Oferta Nubilum – rekrutacja”.
 6. Oferta papierowa powinna być umieszczona w zaklejonej kopercie z wyraźnym napisem „Oferta Nubilum – rekrutacja”.

 

Szczegółowy opis zamówienia oraz warunki udziału

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1003252

 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

poczta@opegieka.pl

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

 1. Pytania merytoryczne należy kierować do Pana Krzysztofa Pytlińskiego na adres krzysztof.pytliński@opegieka.pl. Na pytania techniczne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 2 dni przed datą złożenia ofert.
 2. W sprawach formalnych należy kontaktować się z Panią Katarzyną Greczycho – pod numerem telefonu 55 237 60 48 (w godz. 8:00-15:00) lub na adres katarzyna.greczycho@opegieka.pl.

 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Elbląg Miejscowość: Elbląg

 

Załączniki

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1003252

 

Informacja o wybranym wykonawcy:

Po przeprowadzeniu analizy ofert, w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (zapytania o cenę), dotyczącym wyboru kandydata na stanowisko Analityka Projektanta Storage, w ramach projektu „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem autonomicznego ekosystemu chmurowego dla systemów geoinformacyjnych i innych systemów wykorzystujących big data”, w oparciu o zasadę konkurencyjności dokonano oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.
Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Pana:

Piotr Pisz

 

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie kryteria postawione w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w postępowaniu.
Oferta uzyskała przy ocenie punktowej 100,00pkt na 100 możliwych.

 

 

Zapytania ofertowe z dn. 16 czerwca 2016

Analityk-projektant Storage

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług badawczych obejmujących badania przemysłowe oraz prace rozwojowe poprzez zatrudnienie w ramach umowy zlecenie na stanowisku Analityk-projektant Storage. Okres realizacji zamówienia 1.07.2016 – 30.04.2017.
Z uwagi na możliwe zmiany harmonogramu projektu możliwe jest skrócenie lub wydłużenia okresu realizacji zamówienia umowy o maksymalnie o 3 miesiące.

 

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie zleconych prac badawczo-rozwojowych przez zaangażowanego pracownika naukowo-badawczego na stanowisku Analityk-projektant Storage, będących podstawą do opracowania nowej, efektywnej, skalowalnej i bezpiecznej technologii tworzenia autonomicznych ekosystemów chmurowych, służących do wdrażania systemów IT.

 

Termin składania ofert

do dnia 23-06-2016 do godziny 23-59-59

 

Miejsce i sposób składania ofert

 1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: OPEGIEKA Sp. z o.o. aleja Tysiąclecia 11;82-300 Elbląg lub przesłać e-mailem na adres: poczta@opegieka.pl
 2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 23.06.2016
 3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data dostarczenia do siedziby zamawiającego.
 4. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny zostać podpisane i zeskanowane, zapisane w postaci pliku PDF.
 5. Oferta przesłana drogą elektroniczną powinna zawierać temat wiadomości „Oferta Nubilum – rekrutacja”.
 6. Oferta papierowa powinna być umieszczona w zaklejonej kopercie z wyraźnym napisem „Oferta Nubilum – rekrutacja”.

 

Szczegółowy opis zamówienia oraz warunki udziału

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1002642

 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

poczta@opegieka.pl

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

 1. Pytania merytoryczne należy kierować do Pana Krzysztofa Pytlińskiego na adres krzysztof.pytliński@opegieka.pl. Na pytania techniczne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 2 dni przed datą złożenia ofert.
 2. W sprawach formalnych należy kontaktować się z Panią Katarzyną Greczycho – pod numerem telefonu 55 237 60 48 (w godz. 8:00-15:00) lub na adres katarzyna.greczycho@opegieka.pl.

 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Elbląg Miejscowość: Elbląg

 

Załączniki

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1002642

 

Informacja o wybranym wykonawcy:

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego (zapytania o cenę), dotyczące wyboru kandydata na stanowisko Analityka Projektanta Storage, w ramach projektu „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem autonomicznego ekosystemu chmurowego dla systemów geoinformacyjnych i innych systemów wykorzystujących big data”, w oparciu o zasadę konkurencyjności unieważniono, ponieważ nie płynęła żadna oferta.

 

Specjalista Object-Storage

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług badawczych obejmujących badania przemysłowe oraz prace rozwojowe poprzez zatrudnienie w ramach umowy zlecenie na stanowisku Specjalista Object-Storage. Okres realizacji zamówienia 1.07.2016 – 30.04.2017. Z uwagi na możliwe zmiany harmonogramu projektu możliwe jest skrócenie lub wydłużenia okresu realizacji zamówienia umowy o maksymalnie o 3 miesiące.

 

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie zleconych prac badawczo-rozwojowych przez zaangażowanego pracownika naukowo-badawczego na stanowisku Specjalista Object-Storage, będących podstawą do opracowania nowej, efektywnej, skalowalnej i bezpiecznej technologii tworzenia autonomicznych ekosystemów chmurowych, służących do wdrażania systemów IT.

 

Termin składania ofert

do dnia 23-06-2016 do godziny 23-59-59

 

Miejsce i sposób składania ofert

 1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: OPEGIEKA Sp. z o.o. aleja Tysiąclecia 11; 82-300 Elbląg lub przesłać e-mailem na adres: poczta@opegieka.pl
 2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 23.06.2016 r
 3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data stempla pocztowego.
 4. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny zostać podpisane i zeskanowane, zapisane w postaci pliku PDF.
 5. Oferta przesłana drogą elektroniczną powinna zawierać temat wiadomości „Nubilum – Specjalista Object-Storage”.
 6. Oferta papierowa powinna być umieszczona w zaklejonej kopercie z wyraźnym napisem „Oferta Nubilum – Specjalista Object-Storage”.

 

Szczegółowy opis zamówienia oraz warunki udziału

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1002640

 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

poczta@opegieka.pl

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

 1. Pytania merytoryczne należy kierować do Pana Krzysztofa Pytlińskiego na adres krzysztof.pytliński@opegieka.pl. Na pytania techniczne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 2 dni przed datą złożenia ofert.
 2. W sprawach formalnych należy kontaktować się z Panią Katarzyną Greczycho – pod numerem telefonu 55 237 60 48 (w godz. 8:00-15:00) lub na adres katarzyna.greczycho@opegieka.pl.

 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Elbląg Miejscowość: Elbląg

 

Załączniki

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1002640

 

Informacja o wybranym wykonawcy:

Po przeprowadzeniu analizy ofert, w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (zapytania o cenę), dotyczącym wyboru kandydata na stanowisko Specjalisty Object-Storage, w ramach projektu „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem autonomicznego ekosystemu chmurowego dla systemów geoinformacyjnych i innych systemów wykorzystujących big data”, w oparciu o zasadę konkurencyjności dokonano oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.
Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Pana:

Piotr Szewczuk

 

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie kryteria postawione w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w postępowaniu.
Oferta uzyskała przy ocenie punktowej 100,00pkt na 100 możliwych.

 

Specjalista Unix-Storage

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług badawczych obejmujących badania przemysłowe oraz prace rozwojowe poprzez zatrudnienie w ramach umowy zlecenie na stanowisku Specjalista Unix-Storage. Okres realizacji zamówienia 1.07.2016 – 30.04.2017. Z uwagi na możliwe zmiany harmonogramu projektu możliwe jest skrócenie lub wydłużenia okresu realizacji zamówienia umowy o maksymalnie o 3 miesiące.

 

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie zleconych prac badawczo-rozwojowych przez zaangażowanego pracownika naukowo-badawczego na stanowisku Specjalista Unix- Storage, będących podstawą do opracowania nowej, efektywnej, skalowalnej i bezpiecznej technologii tworzenia autonomicznych ekosystemów chmurowych, służących do wdrażania systemów IT.

 

Termin składania ofert

do dnia 23-06-2016 do godziny 23-59-59

 

Miejsce i sposób składania ofert

 1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: OPEGIEKA Sp. z o.o. aleja Tysiąclecia 11; 82-300 Elbląg lub przesłać e-mailem na adres: poczta@opegieka.pl
 2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 23.06.2016 r
 3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpłynięcia do siedziby zamawiającego.
 4. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny zostać podpisane i zeskanowane, zapisane w postaci pliku PDF.
 5. Oferta przesłana drogą elektroniczną powinna zawierać temat wiadomości „Nubilum – Specjalista Unix-Storage”.
 6. Oferta papierowa powinna być umieszczona w zaklejonej kopercie z wyraźnym napisem „Oferta Nubilum – Specjalista Unix-Storage”.

 

Szczegółowy opis zamówienia oraz warunki udziału

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1002644

 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

poczta@opegieka.pl

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

 1. Pytania merytoryczne należy kierować do Pana Krzysztofa Pytlińskiego na adres krzysztof.pytliński@opegieka.pl. Na pytania techniczne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 2 dni przed datą złożenia ofert.
 2. W sprawach formalnych należy kontaktować się z Panią Katarzyną Greczycho – pod numerem telefonu 55 237 60 48 (w godz. 8:00-15:00) lub na adres katarzyna.greczycho@opegieka.pl.

 

Kategoria ogłoszenia

Usługi

 

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Elbląg Miejscowość: Elbląg

 

Załączniki

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1002644

 

Informacja o wybranym wykonawcy:

Po przeprowadzeniu analizy ofert, w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (zapytania o cenę), dotyczącym wyboru kandydata na stanowisko Specjalisty Unix-Storage, w ramach projektu „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem autonomicznego ekosystemu chmurowego dla systemów geoinformacyjnych i innych systemów wykorzystujących big data”, w oparciu o zasadę konkurencyjności dokonano oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.
Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Pana:

Rafał Domeracki

 

Uzasadnienie:
Wybrana oferta spełnia wszystkie kryteria postawione w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w postępowaniu.
Oferta uzyskała przy ocenie punktowej 100,00pkt na 100 możliwych.

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Kliknij tutaj po wskazówki dojazdu.

Aleja Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00

fax +48 (55) 237 60 01

Adres e-mail:

poczta@opegieka.pl

Bądź z nami na:

FacebookLinkedIn