Projekty UE

TreeQuant

TreeQuant

TreeQuant - Opracowanie samouczącej się informatycznej platformy analitycznej wspomagającej proces zarządzania lasami w oparciu o dane obrazowe z kamer fotogrametrycznych oraz chmury punktów multi-spektralnego skanera laserowego

 

Całkowita wartość projektu – 2 777 700,00 PLN

Kwota dofinansowania – 1 596 340,75 PLN

Okres realizacji – 01.2018 – 03.2021

 

Program – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.2 Innowacyjne firmy, Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw

 

Celem projektu jest opracowanie "samouczącej" się informatycznej platformy analitycznej wspomagającej proces zarządzania lasami w oparciu o dane obrazowe z kamer fotogrametrycznych oraz chmury punktów multi-spektralnego skanera laserowego (LIDAR).

 

W trakcie budowy platformy zrealizowane zostaną prace badawcze w zakresie:

 • opracowania struktury sztucznej sieci neuronowej do celów klasyfikacji chmur punktów pochodzących z lotniczego skanowania laserowego
 • opracowania metodologii wykorzystania skanerów multi-spektralnych do wyznaczania gatunków drzew
 • opracowania metody przetwarzania danych z wielo-spektralnych skanerów laserowych w celu dostarczenia zarządcom lasów informacji wspierających podejmowanie decyzji w zakresie:
  • wyznaczania obszarów planowanych cięć
  • oceny możliwości cięcia pod kątem jego wpływu na środowisko naturalne
  • planowania lokalizacji składnic i szlaków zrywkowych
  • organizacji transportu z wykorzystaniem aktualnych systemów
  • oceny stanu odwodnienia
  • szacowania wywrotów i złomów po klęskach żywiołowych
 • opracowania metody wykorzystania danych pochodzących z wielo-spektralnych skanerów laserowych do celów identyfikacji i kwalifikacji odnowień naturalnych
 • opracowania metodologii ekstrakcji informacji wspomagających zarządzanie monitoringiem stanu drzewostanu i podszytu

 

Wynikiem bezpośrednim eksperymentalnych prac rozwojowych będzie prototypowa implementacja opracowanych na etapie badań przemysłowych metodologii w postaci modułów analitycznych w środowisku chmurowym. Dodatkowo opracowany zostanie prototyp dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne pozwalającej na dostęp do danych systemu w terenie (zarówno będąc w zasięgu sieci internetowej jak i w trybie offline). Aplikacja będzie również umożliwiać wysyłanie informacji i pomiarów z terenu bezpośrednio do systemu co pozwoli usprawnić pracę „samouczących się algorytmów”.

 

 

Zapytanie ofertowe z dn. 26.01.2018

Zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Ekspert sieci neuronowych

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług badawczych obejmujących badania przemysłowe poprzez zatrudnienie w ramach umowy zlecenie na stanowisku Ekspert sieci neuronowych. Okres realizacji zamówienia 15.02.2018 – 31.01.2019. 

 

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie zleconych prac badawczo-rozwojowych przez zaangażowanego pracownika naukowo-badawczego na stanowisku Ekspert sieci neuronowych, służących opracowaniu architektury sztucznej sieci neuronowej, która po uprzednim treningu na sklasyfikowanych danych, będzie umożliwiać automatyczną klasyfikację chmury punktów pochodzących z lotniczego skanowania laserowego, uwzględniając klasy, tj.: grunt, niska roślinność, średnia roślinność, wysoka roślinność oraz budynki zgodnie ze standardem ASPRS (ang. American Society for Photogrammetry & Remote Sensing).

 

Termin składania ofert

do dnia 12.02.2018r., godz. 12:00

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

 1. Pytania merytoryczne należy kierować do Pana Jakuba Krawczyka na adres jakub.krawczyk@opegieka.pl. Na pytania techniczne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 2 dni przed datą złożenia ofert.
 2. W sprawach formalnych należy kontaktować się z Panią Dorotą Licznerską – pod numerem telefonu 55 237 60 39 (w godz. 8:00-15:00) lub na adres dorota.licznerska@opegieka.pl.

 

Pełna treść zapytania ofertowego

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1084371

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Po przeprowadzeniu analizy ofert, w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego (zapytanie o cenę), dotyczącym zatrudnienia pracownika na stanowisku Ekspert sieci neuronowych na potrzeby realizacji projektu „Opracowanie samouczącej się informatycznej platformy analitycznej wspomagającej proces zarządzania lasami w oparciu o dane obrazowe z kamer fotogrametrycznych oraz chmury punktów multi-spektralnego skanera laserowego”, dokonano oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Pana:

Karola Szymańskiego

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta spełnia wszystkie kryteria postawione w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w postępowaniu. Oferta uzyskała przy ocenie punktowej 100,00 pkt na 100,00 możliwych.

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Kliknij tutaj po wskazówki dojazdu.

Aleja Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00

fax +48 (55) 237 60 01

Adres e-mail:

poczta@opegieka.pl

Bądź z nami na:

FacebookLinkedIn