Projekty UE

MapPlus

MapPlus

MapPlus - Badania w zakresie automatyzacji procesów przetwarzania oraz publikacji scen ukośnych

 

Całkowita wartość projektu – 266 868,00 PLN

Kwota dofinansowania – 147 865,82 PLN

Okres realizacji – 12.2017 – 07.2018

 

Program – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.2 Innowacyjne firmy, Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką

 

W ramach projektu OPEGIEKA wspólnie z wybraną jednostką naukową podejmuje się realizacji badań i prac rozwojowych zmierzających do opracowania systemu do prezentacji scen ukośnych o unikalnych cechach oraz opracowania procesów przetwarzania scen ukośnych.

 

Nadrzędnym celem projektu jest rozpoczęcie współpracy z placówkami badawczo-rozwojowymi w kontekście poprawienia konkurencyjności OPEGIEKA na rynku krajowym oraz zagranicznym. Kooperacja powinna zaowocować wdrożeniem do oferty OPEGIEKA nowego produktu, uwzględniającego potrzeby klientów tj. instytucji publicznych, placówek naukowych, przedsiębiorstw związanych z ochroną środowiska, produkcją żywności gospodarką wodną i leśną oraz urbanistyką i architekturą. Kolejnym ważnym celem jest znacząca automatyzacja procesów przetwarzania scen ukośnych. Całość projektu wpisuje się w założenia idei „Przemysłu 4.0” tj. czwartej rewolucji przemysłowej bazującej na zastępowaniu pracy ludzi pracą maszyn, w tym przypadku pracą komputerów. 

 

Projekt będzie realizowany przez firmę OPEGIEKA w podziale na 3 etapy badawcze i 1 etap prac rozwojowych.

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Kliknij tutaj po wskazówki dojazdu.

Aleja Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00

fax +48 (55) 237 60 01

Adres e-mail:

poczta@opegieka.pl

Bądź z nami na:

FacebookLinkedIn